โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ