โรงเรียนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์๒
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่ลางิ้ว