โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ
โรงเรียนบ้านนาโสกเหล่าป่าเป้ด สาขามุกดาหาร