โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่