โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์