โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๘
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่