ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ข้อมูลนักเรียน
การดำเนินโครงการ ผลการดำเนินโครงการ

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านขุนห้วยแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ก่อตั้งเมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ โดยก่อตั้งครั้งแรกเป็นโรงเรียนปฏิบัติการทางจิตวิทยาตำรวจตระวเนชายแดนมีตำรวจตระเวนชายแดนจากหมวดมวลชนสัมพันธ์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๖ จำนวน ๓ นาย ทำหน้าที่ครูสอน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล – ชั้น ป.๓ มีนักเรียน ๖๑ คน ปีการศึกษา ๒๕๔๐ ได้ก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง (๔ ห้องเรียน ๑ ห้องสมุด) โรงอาหาร ๑ หลัง ห้องน้ำ – ห้องส้วม ๓ ที่นั่ง ๑ หลัง โดยได้รับงบบริจาค ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ กรมตำรวจได้อนุมัติให้โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระกระแส สมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร (พระอภิบาล) ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ในขบวนพระที่นั่งตก เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๐ ที่จังหวัดนราธิวาสทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า "โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร และทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบการดังนี้ อาคารเรียนขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๔๐.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ห้องเรียน ๑ ห้องพักครู ได้รับงบประมาณพระราชทาน ๙๕๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างโดยชมรมค่ายอาสาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตาก, ตชด.จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑, ๓๔ และประชาชนในหมู่บ้าน อาคารบ้านพักครู ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร จำนวน ๘ ห้อง ๑ หลัง ได้รับงบพระราชทาน ๔๓๕,๐๐๐ บาท ก่อสร้างโดยผู้รับเหมา อาคารอเนกประสงค์สำหรับจัดนิทรรศการ (พิพิธภัณฑ์ท่านผู้หญิง) และศูนย์วัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร งบประมาณ ๒๐๑,๔๒๗ บาท ก่อสร้างโดย มง.มชส.ร้อย ตชด.๓๔๖, กก.ตชด.๓๓,และประชาชน ห้องน้ำ – ห้องส้วม ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗.๒๐ เมตร จำนวน จำนวน ๖ ห้อง ๑ หลัง งบประราชทาน ๑๑๙,๔๖๗ บาท ก่อสร้างโดย ร้อย ตชด.๓๔๒ และประชาชน ซุ้มป้ายชื่อ ร.ร.ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ได้รับเงินบริจาค "สมาคมชาวตาก" จำนวน ๔๐,๐๐๐บาท ก่อสร้างโดยร้อย ตชด.๓๔๒, กก.ตชด.๓๑ และประชาชนในหมู่บ้านปรับพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๓ กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร (เสด็จครั้งที่ ๒) เพื่อทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริฯ, โครงการพัฒนา ๓หมู่บ้าน และทรงปิดป้าย ร.ร.ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๔๒ ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้อาคารเรียนเกิดการทรุดตัว ห้องเรียนเกิดรอยแตกร้าวเสียหาย จำนวน๑ ห้อง ต่อมาวันที่ ๙ - ๒๒ ตุลาคม ชมรมค่ายอาสาสถาบันราชมงคลวิทยาเขตตาก โดยได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมจาก กก.ตชด.๓๔ และสถาบันราชมงคลวิทยาเขตตาก มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๔๖ ร่วมกับ อบต.พระธาตุผาแดง จัดสร้างถังเก็บน้ำประปาภูเขา จำนวน ๖ ถุง โดยได้รับงบประมาณพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๕๙,๐๙๘ บาท วิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์ และคณะร้านวิทยาคมแม่สอด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน บริเวณบ้านพักครู และอาคารเรียนพระราชทาน จำนวน ๙ ถัง วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสร้างรางระบายน้ำด้านหลังคาเรียนตลอกแนว จนถึงบ่อปลา วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎร ที่ ร.ร.ปจว.ตชด.บ้านขุนห้วยแม่สอด วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านขุนห้วยแม่สอด และทรงเปิดป้ายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน ๒๔ ไร่

ข้อมูลนักเรียน
ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ดำเนินการสอนเป็น ๒ ภาคเรียน ดังนี้
 • ภาคเรียนที่ ๑เปิด ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓
 • ภาคเรียนที่ ๒ เปิด ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔

 • จำนวนครูและนักเรียน
  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด ๙๕ คน เป็นชาย ๔๖ คน หญิง ๔๙ คน ครูตชด. ๕ นาย ครูพลเรือน ๑ คน ครูอาสาจ้างสอน ๑ คน ผู้ดูแลเด็ก ๒ คน

  ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
   

  ปีการศึกษา

  ชั้นเรียน

  ๒๕๔๐

  ๒๕๔๑

  ๒๕๔๒

  ๒๕๔๓

   

  ชาย

  หญิง

  รวม

  ชาย

  หญิง

  รวม

  ชาย

  หญิง

  รวม

  ชาย

  หญิง

  รวม

  อนุบาล

  ๒๐

  ๒๙

  ๑๙

  ๑๐

  ๒๙

  ๒๐

  ๒๐

  ๔๐

  ๑๗

  ๒๓

  ๔๐

  ประถมศึกษาปีที่ ๑

  ๑๒

  ๑๐

  ประถมศึกษาปีที่ ๒

  ๑๒

  ประถมศึกษาปีที่ ๓

  ๑๑

  ๑๐

  ๑๒

  ประถมศึกษาปีที่ ๔

  -

  -

  -

  ๑๑

  ๑๐

  ๑๐

  ประถมศึกษาปีที่ ๕

  -

  -

  -

  ๑๒

  ประถมศึกษาปีที่ ๖

  -

  -

  -

  ๑๑

  รวม

  ๓๒

  ๒๙

  ๖๑

  ๔๓

  ๔๒

  ๘๕

  ๔๘

  ๔๙

  ๙๗

  ๔๖

  ๔๙

  ๙๕


  การดำเนินโครงการ
  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  ครูผู้รับผิดชอบ คือ ส.ต.อ.วินาน ปิมลื้อ
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด และวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร คือ ห้วยชุลีโกร
 • ปัจจุบันมีการประกอบเลี้ยง ๕ ครั้ง/สัปดาห์
 • ผู้ประกอบเลี้ยง คือ ผู้ปกครองจัดเวรกันมาวันละ ๓ - ๕ คน แต่ไม่สามารถมาได้ทุกวัน เนื่องจากเป็นฤดูเก็บเกี่ยว

 • ผลการดำเนินโครงการ
  การเฝ้าระวัง มีนักเรียนที่มีภาวะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๒ คน แยกเป็นระดับก่อนวัยเรียน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๓ และระดับประถมศึกษา ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๗
  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับในอัตรา ๖ บาท/คน/วัน และให้อาหารเสริม ไข่ และนม ให้เด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์รับประทานวัน ทั้งเสาร์และอาทิตย์

  อัตราการมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ครั้งที่ ๑
  ชั้น
  นร.ทั้งหมด
  นร.ที่ตรวจ
  นร.ปกติ
  ระดับ๑
  ระดับ๒
  ระดับ๓
  รวม
  % ต่ำกว่าเกณฑ์
  ประเมิน
  เด็กเล็ก
  ๓๘
  ๓๘
  ๓๗
  ๒.๖๓
  ดีมาก

  ชั้น
  นร.ทั้งหมด
  นร.ที่ตรวจ
  นร.ปกติ
  จำนวนต่ำกว่าเกณฑ์
  % ต่ำกว่าเกณฑ์
  ประเมิน
  ประถม ๑
  ๑๐
  ๑๐
  ๑๐
  ๐.๐๐
  ดีมาก
  ประถม ๒
  ๐.๐๐
  ดีมาก้
  ประถม ๓
  ๐.๐๐
  ดีมาก
  ประถม ๔
  ๑๒
  ๑๒
  ๑๑
  ๘.๓๓
  ดีมาก
  ประถม ๕
  ๐.๐๐
  ดีมาก
  ประถม ๖
  ๑๒
  ๑๒
  ๑๒
  ๐.๐๐
  ดีมาก
  รวม
  ๖๐
  ๖๐
  ๔๙
  ๑.๖๗
  ดีมาก

  แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.(๒๑๒)