ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ศึกษาสงเคราะห์ ๒
ข้อมูลนักเรียน
การดำเนินโครงการ ผลการดำเนินโครงการ

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ ๒

หมู่ที่ ๑๐ บ้านโกช่วย ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จัดตั้งเมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๐๑ โดย กก.ตชด.๓๔ กก.ตชด.เขต ๖ เดิม) ได้ร่วมกับราษฎรในหมู่บ้านทำการก่อสร้างอาคาร ขนาด ๕ x ๑๘ เมตร ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสันติราษฎรพัฒนา และได้ขอ ตชด. จำนวน ๒ นาย ไปทำการสอน (พื้นที่จัดตั้งโรงเรียนได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์แล้ว ตามประกาศของกรมป่าไม้) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอแม่สอด ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร ขนา ๘.๔๐ x ๒๗ เมตร จำนวน ๓ ห้องเรียน เป็นเงิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทำพิธีรับมอบอาคารเรียนดังกล่าว และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ ๒ มีนักเรียน ๒๕ คน ส่วนอาคารหลังเดิมใช้เป็นบ้านพักครู วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียน และทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน ๑ ไร่ ๘๘ ตารางวา
ข้อมูลนักเรียน
ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ ๒ พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๔ จังหวัดตาก โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ดำเนินการสอนเป็น ๒ ภาคเรียน ดังนี้
 • ภาคเรียนที่ ๑ เปิด ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓
 • ภาคเรียนที่ ๒ เปิด ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔

 • จำนวนครูและนักเรียน
  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด ๑๔๑ คน เป็นชาย ๗๑ คน หญิง ๗๐ คน ครู ตชด. ๕ นาย ครูพลเรือน ๑ คน

  การดำเนินโครงการ
  หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด และวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ปัจจุบันมีการประกอบเลี้ยง ๕ ครั้ง/สัปดาห์ ผู้ประกอบเลี้ยง คือ ครู และ ผู้ปกครองจัดเวรกันมาวันละ ๓ - ๕ คน การเฝ้าระวัง มีนักเรียนที่มีภาวะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๑ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับในอัตรา ๖ บาท/คน/วัน

  ผลการดำเนินโครงการ
  อัตราการมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ครั้งที่ ๑
  ชั้น
  นร.ทั้งหมด
  นร.ที่ตรวจ
  นร.ปกติ
  ระดับ๑
  ระดับ๒
  ระดับ๓
  รวม
  % ต่ำหว่าเกณฑ์
  ประเมิน
  เด็กเล็ก
  ๔๒
  ๔๒
  ๒๘
  ๑๐
  ๑๔
  ๓๓.๓๓
  ปรับปรุง

  ชั้น
  นร.ทั้งหมด
  นร.ที่ตรวจ
  นร.ปกติ
  จำนวนต่ำกว่าเกณฑ์
  % ต่ำหว่าเกณฑ์
  ประเมิน
  ประถม ๑
  ๒๑
  ๒๑
  ๒๐
  ๔.๗๖
  ดีมาก
  ประถม ๒
  ๒๒
  ๒๒
  ๒๑
  ๔.๕๕
  ดีมาก
  ประถม ๓
  ๑๘
  ๑๘
  ๑๖
  ๑๑.๑๑
  ดี
  ประถม ๔
  ๒๑
  ๒๑
  ๒๐
  ๐.๐๐
  ดีมาก
  ประถม ๕
  ๐.๐๐
  ดีมาก
  ประถม ๖
  ๐.๐๐
  ดีมาก
  รวม
  ๙๖
  ๙๕
  ๙๑
  ๔.๒๑
  ดีมาก

  แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. (๒๑๒)