(๑) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ (ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา) .
ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียน ตชด. บ้านน้ำแดง
หมู่ที่ ๖ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙. จันทบุรี :
กองกำกับการ , ๒๕๓๙.
(จบ. ท ๑ น๙๖๑๒ ๒๕๓๙)
(๒) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ ระยะที่ ๒.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
(ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๐)
(๓) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙. กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๗.
(ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๗).
(๔) สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ในโรงเรียนตชด. และถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. จันทบุรี : สำนักงาน. [๒๕--]
(จบ. ท๓ ส ๖๕๒)
(๕) สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี.
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตชด. และถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนบ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว. จันทบุรี:
สำนักงาน, ๒๕๓๘.
(จบ. ท๓.ส ๖๕๒๖ ๒๕๓๘)
(๖) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดำเนิน ทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
จังหวัดจันทบุรี ระยอง จันทบุรี ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๖. กรุงเทพ ฯ :
สำนักงาน, ๒๕๓๖.
(ออก ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๖)
(๗) สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ในโรงเรียนตชด. ภาคตะวันออกตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านน้ำแดง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี.
จันทบุรี : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
(จบ.ท๓ ส๖๕๒๓ ๒๕๓๙)
(๘) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ (ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา).
ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรง
เยี่ยม ร.ร.บ้านบ่อชะอม ต.พวา กิ่งอ.หางแมว จ.จันทบุรี
ร.ร.ตชด บ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง กิ่งอ.หางแมว จ.จันทบุรี ร.ร.ตชด
บ้านหนองบอน ต.ทุ่งขนาน อ.สวยดาว จันทบุรี. จันทบุรี: กองกำกับ ,
๒๕๓๘.
(จบ.ท๑ น๙๖๑ ๒๕๓๘)
(๙) สำนักงานเกษตรจันทบุรี. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี โรงเรียนบ้านหนองบอน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว.
จันทบุรี : สำนักงาน. ๒๕๓๘.
( จบ.ท๓ ส๖๕๒๕ ๒๕๓๘)
(๑๐) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี .
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี และสระแก้ว ระหว่าง
วันที่ ๑๐-๑๒ เมษายน ๒๕๓๘.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
(ออก ท๑ ส๖๕๒๒ ๒๕๓๘)
(๑๑) สำนักงานเกษตรจันทบุรี.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ใน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และถิ่นทุรกัน
ดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านหนองบอน ตำบล
ทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว. จันทบุรี : สำนักงาน ,[๒๕..]
(จบ.ท๓ ส๖๕๒๕)
(๑๒) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรง ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙. กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๓๙.
(ออก ท๑ ส ๖๕๒๔ ๒๕๓๙)
(๑๓) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑.
(ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา) ในวโรกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านท่ากุ่ม (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล
อุปถัมภ์)หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙. ตราด: กองกำกับการ. ๒๕๓๙.
(ตร. ท๑ น๙๖๑ ๒๕๓๙)
(๑๔) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.ี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี .
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙. กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน. ๒๕๓๙.
(ออก ท๑ ส๖๕๒๓ ๒๕๓๙)
(๑๕) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และวิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี.
รายงานการปฎิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ
สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านหนองบอน ต.หนองตาคง อ.สอยดาว จ.สวยดาว จ.จันทบุรี. (ม.ป.ท.) :
วิทยาลัย (๒๕--)
(จบ. ท๑ ว๕๘๖)
(๑๖) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.ี คู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.
กรุงเทพ ฯ :สำนักงาน, ๒๕๔๐.
(๑๗) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี . เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี และสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ เมษายน ๒๕๓๘.
กรุงเทพ ฯ :สำนักงาน , ๒๕๓๘.
(ออก.ท๑ ส๖๕๒๒ ๒๕๓๘)
(๑๘) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙. กรุงเทพ ฯ :
สำนักงาน ,๒๕๓๙.
(สก ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๙)
(๑๙) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๓๘.
(สก. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๘ )
(๒๐) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๘.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน , ๒๕๓๘.
(ฉช ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๘)
(๒๑) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒
ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) .
ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตากฟ้า
ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ . สระแก้ว :
กองกำกับการ ,๒๕๓๙.
(สก. ท๑ น๙๖๑๓๒ ๒๕๓๙)
(๒๒) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๐.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๐.
(สก. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๐)
(๒๓) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓.
ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช
ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๘.
กาญจนบุรี : กองกำกับการ, ๒๕๓๘.
(กจ. ท๑ น๙๖๑๒ ๒๕๓๘)
(๒๔) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และจังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๔๑. กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๑.
(ตก. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๑)
(๒๕) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดสระแก้ว
วันพฤหัสที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๐.
(ออก ท๑ ส๖๕๒๔ ๒๕๔๐)

(๒๖) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม สกลนคร
และมุกดาหาร
ระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๔.
(อีสาน ท๑ ส๖๕๒๘๒ ๒๕๔๔)

(๒๗) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๐.กรุงเทพ ฯ: สำนักงาน, ๒๕๔๐.
(สก. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๐)
(๒๘) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
ต. ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๗. ฉะเชิงเทรา : กองกำกับการ, ๒๕๓๗.
(ฉช. ท๑ ส๖๔๒ ๒๕๓๗ )
(๒๙) กรมอาชีวศึกษา.
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านนายาว และนาอิสานความรับผิดชอบของกองกำกับ
การตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา . ฉะเชิงเทรา :
กรมอาชีวศึกษา , ๒๕๓๙.
(ฉช ท๑ ร๖๑๕ ๒๕๓๙)
(๓๐) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง
วันที่ ๑๙-๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๗. กรุงเทพ ฯ :
สำนักงาน, ๒๕๓๗.
(อีสาน ท๑ ส๖๕๒๔ ๒๕๓๗)
(๓๑) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗.กรุงเทพ ฯ :
สำนักงาน, ๒๕๓๗.
(อีสาน ท๑ ส๖๕๒๓ ๒๕๓๗)
(๓๒) สำนักพระราชวัง. ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๑ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๓๕.กรุงเทพ ฯ :
สำนักงาน, ๒๕๓๕.
(อีสาน ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๕)
(๓๓)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรง เยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๘. กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
(พล. ท๑ ส๖๕๒๗ ๒๕๓๘)
(๓๔) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์
วันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐. กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๐.
(อีสาน ท๑ ส๖๕๒๗๒ ๒๕๔๐)
(๓๕)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานประจำปี ๒๕๓๗
หน่วยแพทย์พระราชทานใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี . กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน ,
๒๕๓๗.
[ท๒๖ ส๖๕๒๒ ๒๕๓๗ ]
(๓๖)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๐.กรุงเทพ ฯ: สำนักงาน, ๒๕๔๐.
(ใต้ ท๑ ส๖๕๒๖๒ ๒๕๔๐)
(๓๗) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐.กรุงเทพ ฯ: สำนักงาน, ๒๕๔๐.
(อีสาน ท๑ ส๖๕๒๘ ๒๕๔๐)
(๓๘)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดำเนิน ทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
จังหวัดอุดรธานี เลย นครพนม ๕-๖ มกราคม ๒๕๓๖. กรุงเทพ ฯ: สำนักงาน,
๒๕๓๖.
(อีสาน ท๑ ส๖๕๒๒๓ ๒๕๓๖)
(๓๙)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ระหว่าง
วันที่ ๒๖ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘.กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
(เหนือ ท๑ ส๖๕๒๖ ๒๕๓๘)
(๔๐)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและน่าน
ระหว่างวันที่ ๕-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘.กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
(เหนือ ท๑ ส๖๕๒๗ ๒๕๓๘)
(๔๑) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานผลการปฏิบัติการ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ครั้งที่ ๙๘.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๙๘)]
(๔๒)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปรฎิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๑๙- ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๐. กรุงเทพ ฯ :
สำนักงาน , ๒๕๔๐.
(ลย. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๐)
(๔๓) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม
โครงการตามพระราชดำริ และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
จังหวัดกาญจนบุรี๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๖.กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน,๒๕๓๖.
(กจ. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๖)
(๔๔) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม
โครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๘.กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
(กจ. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๘)(ธ.ค.)
(๔๕) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคอกอ้ายเผือก
ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ
ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒๓ มีนาคม ๒๕๓๘. ประจวบคีรีขันธ์ :กองกำกับการ, ๒๕๓๘.
(ปข. ท๑ ส๖๔๒๒ ๒๕๓๘)
(๔๖) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี ระหว่าง
วันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๓๘.กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
(ตก ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๘)
(๔๗) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
ต. ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๗.ฉะเชิงเทรา: กองกำกับการ,๒๕๓๗.
(ฉช. ท๑ ส๖๔๒ ๒๕๓๗)
(๔๘) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ ๔-๗ กันยายน ๒๕๓๙.กรุงเทพ ฯ :สำนักงาน, ๒๕๓๙.
(ปข. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๙)
(๔๙) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี และกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ ๔-๗ กันยายน ๒๕๓๙.กรุงเทพ ฯ :สำนักงาน, ๒๕๓๙.
(กจ. ท๑ ส ๖๕๒๒๒ ๒๕๔๐)
(๕๐) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.ี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม
โครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง
วันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๘.กรุงเทพ ฯ :สำนักงาน, ๒๕๓๘.
(กจ. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๘)(ส.ค.)
(๕๑) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
เสด็จพระราชดำเนิน เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๘. กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
(ตก. ท๑ ส๖๕๒๒ ๒๕๓๘)
(๕๒) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม
โครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๘. กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
(กจ. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๘)(ธ.ค.)
(๕๓) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓.
ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชทานทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะโกปิดทอง
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ๗ มิถุนายน ๒๕๓๙. ราชบุรี :
กองกำกับการ, ๒๕๓๙.
(รบ. ท ๑ น๙๖๑๓ ๒๕๓๙)
(๕๔) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓.
ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชทานทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ราชบุรี :
กองกำกับการ, ๒๕๓๙.
(รบ. ท ๑ น๙๖๑๔ ๒๕๓๙)
(๕๕) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี
วันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๔๕
(กจ ท๑ส๖๕๒ ๒๕๔๕)
(๕๖) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒.(ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี)(สิงห์ สิงหเสนี)
ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง
เยี่ยมโครงการพระราชดำริ โรงเรียนตชด.ประชารัฐบำรุง ๑
ต.ป่าไร่ อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โรงเรียนตชดบ้านเขาสารภี ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙.สระแก้ว:
กองกำกับการ. ๒๕๓๙
(สก. ท๑ น๙๖๑๔ ๒๕๓๙)
(๕๗) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี รายงานผลการปฏิบัติการ
โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๑๐๑. กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๑๐๑)]
(๕๘) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี รายงานผลการปฏิบัติการ
โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๙๙ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๙๙)]
(๕๙) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๑๐๐.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน , ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๑๐๐)]
(๖๐) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
(๖๑) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๑๓๕.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๓๕)]
(๖๒) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓.
ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชทานทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร
ตำบลปิล๊ อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๘. กาญจนบุรี: กองกำกับการ, ๒๕๓๘.
(กจ. ท๑ น๙๖๑๓ ๒๕๓๘)
(๖๓) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๑๑๙.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๑๑๙)]
(๖๔) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๑๑๘.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๑๑๘)]
(๖๕) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๑๒๐.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๑๒๐)]
(๖๖) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๙๕.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๙๕)]
(๖๗) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๙๖.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๙๖)]
(๖๘) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี.
สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปราจีนบุรี : สำนักงาน., (๒๕--)
(สก.ท๗ ว๕๘๖)
(๖๙) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๙๗.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๙๗)]
(๗๐) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี ระหว่าง
วันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๓๘.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
(ตก ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๘)
(๗๑) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๑๓๗.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙(๑๓๗)]
(๗๒) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๑๙๐.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐(๑๙๐)]
(๗๓) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๑๓๖.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙(๑๓๖)]
(๗๔) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๑๘๙.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐(๑๘๙)]
(๗๕) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๑๖๗.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๑๖๗)]
(๗๖) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๑๑๖.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๑๑๖)]
(๗๗) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๑๑๗.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๑๑๗)]
(๗๘) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ ๑๕๗.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๑๕๗)]
(๗๙) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ .
(ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี)
ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน
ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑ ธันวาคม ๒๕๓๘ .
สระแก้ว : กองกำกับการ. ๒๕๓๘.
(ฉช. ท๑ น๙๖๑ ๒๕๓๘)
(๘๐)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ
จังหวัดอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และขอนแก่น
วันที่๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๗.
(อีสาน ท๑ ส๖๕๒๖๒ ๒๕๓๗)
(๘๑)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๔๔.
(นย. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๔)
(๘๒)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่ภาคอีสาน
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑.กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๑.
(อีสาน. ท๑ ส๖๕๒๒ ๒๕๔๑)
(๘๓)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดำเนิน ทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๗.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๗.
(อีสาน ท๑ ส๖๕๒๒ ๒๕๓๗)
(๘๔)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ จังหวัดตาก ระหว่าง
วันที่ ๒๗-๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๗.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๗.
(ตก. ท๑ ส๖๕๒๗ ๒๕๓๗)
(๘๕)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๑.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๑.
(ใต้. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๑)
(๘๖)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๓๙.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
(เหนือ. ท๑ ส๖๕๒๒ ๒๕๓๙)
(๘๗)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
(ชร. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๙)

(๘๘)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โครงการตามพระราชดำริ
และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๐.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๗.
(เหนือ ท๑ ส๖๕๒๘ ๒๕๓๗)

(๘๙)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๔๒
(พล. ท๑ ส๖๕๒๗ ๒๕๔๒)

(๙๐)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓๘.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๓๘)]

(๙๑)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑ - ๑๔.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๖.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๖ (๑-๑๔)]

(๙๒)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานครั้งที่ ๑๐๔.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘ (๑๐๔)]

(๙๓)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานครั้งที่ ๑๐๒.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘ (๑๐๒)]

(๙๔)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานครั้งที่ ๑๐๓.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘ (๑๐๓)]

(๙๕)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐๑.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๒๐๑)]

(๙๖)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐๒
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๒๐๒)]

(๙๗)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐๓.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๒๐๓)]

(๙๘)สำนักงานพระราชวัง. ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริม
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โครงการตามพระราชดำริ
และ ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร
๒๐ - ๒๑ ส.ค. ๒๕๓๕.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๕.
(อีสาน ท๑ ส๖๕๒๖ ๒๕๓๕)

(๙๙)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ
ในโรงเรียนทุรกันดาร จังหวัดเลย ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๔.
(ลย. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๔)

(๑๐๐)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๙.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
(อีสาน ท๑ ส๖๕๒๓ ๒๕๓๙)

(๑๐๑)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร หนองคาย และอุดรธานี
วันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
(อีสาน. ท๑ ส๖๕๒๖๔ ๒๕๔๐)

(๑๐๒)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐๖.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๑๐๖)]

(๑๐๓)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐๗.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๑๐๗)]

(๑๐๔)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙๗.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๙๗)]

(๑๐๕)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙๕.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๙๕)]

(๑๐๖)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙๔.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘(๙๔)]

(๑๐๗)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๒.
(ตก. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๒)

(๑๐๘)สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร.
โครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามราชกุมารี
เสด็จทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านนาหัวภู ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๖.
มุกดาหาร : สำนักงาน , ๒๕๓๖.
(มห. ท๑ ส๖๕๒๒ ๒๕๓๖)

(๑๐๙)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๐.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๐.
(นน. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๐)

(๑๑๐)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔๒.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๔๒)]

(๑๑๑)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔๑.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๔๑)]

(๑๑๒)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖๐.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๖๐)]

(๑๑๓)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐๕.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘ (๑๐๕)]

(๑๑๔)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔๐.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๔๐)]

(๑๑๕)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔๓.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๔๓)]

(๑๑๖)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒๑.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘ (๑๒๑)]

(๑๑๗)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒๕.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๒๕)]

(๑๑๘)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒๘.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๒๘)]

(๑๑๙)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๘.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๓๘.
(พล. ท๑ ส๖๕๒๗ ๒๕๓๘)

(๑๒๐)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ
พระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๔๒
(พล. ท๑ ส๖๕๒๗ ๒๕๔๒)

(๑๒๑)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๙.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๓๙)]

(๑๒๒)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐๗.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๒๐๗)]

(๑๒๓)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และ ปราจีนบุรี วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๒.
(ออก ท๑ ส๖๕๒๔ ๒๕๔๒)

(๑๒๔)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑ - ๑๔.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๖.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๖. (๑-๑๔)]

(๑๒๕)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๓.
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ๒๕๓๖.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๖(๓๓)]

(๑๒๖)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒๙.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๒๙)]

(๑๒๗)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓๐.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๓๐)]

(๑๒๘)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๐.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๗.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๗ (๔๐)]

(๑๒๙)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๖.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๗.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๗ (๓๖)]

(๑๓๐)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๗.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๗.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๗ (๓๗)]

(๑๓๑)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๘.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๗.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๗ (๓๘)]

(๑๓๒)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐๖.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๒๐๖)]

(๑๓๓)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐๕.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๒๐๕)]

(๑๓๔)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ ชุมพร และระนอง ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กันยายน ๒๕๓๙.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๓๙.
(ใต้. ท๑ ส๖๕๒๕๗ ๒๕๓๙)

(๑๓๕)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๓.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๗.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๗ (๔๓)]

(๑๓๖)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๙๒.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๙๒)]

(๑๓๗)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๒.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๗.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๗ (๔๒)]

(๑๓๘)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔๙.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๔๙)]

(๑๓๙)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔๖.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๔๖)]

(๑๔๐)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔๘.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๔๘)]

(๑๔๑)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗๔.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๗๔)]

(๑๔๒)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔๗.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๔๗)]

(๑๔๓)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓๓.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๓๓)]

(๑๔๔)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓๔.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๓๔)]

(๑๔๕)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๑๕.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘ (๑๑๕)]

(๑๔๖)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖๘.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๖๘)]

(๑๔๗)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓๒.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๓๒)]

(๑๔๘)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓๑.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๓๑)]

(๑๔๙)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๒.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๒.
(กจ. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๒)

(๑๕๐)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๔๐.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๐.
(อีสาน ท๑ ส๖๕๒๒ ๒๕๔๐)

(๑๕๑)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๖.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๗.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๗ (๔๖)]

(๑๕๒)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๘๓.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๘๓)]

(๑๕๓)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๘๔.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๘๔)]

(๑๕๔)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗๑.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๗๑)]

(๑๕๕)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗๖.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๗๖)]

(๑๕๖)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗๓.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๗๓)]

(๑๕๗)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗๗.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๗๗)]

(๑๕๘)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗๕.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๗๕)]

(๑๕๙)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗๐.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๗๐)]

(๑๖๐)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๘๒.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๘๒)]

(๑๖๑)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานปฏิบัติการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖๙.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๖๙)]

(๑๖๒)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี .
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๐.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
(นย ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๐)

(๑๖๓)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี .
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๔.
(ตก ท๑ ส๖๕๒๗ ๒๕๔๔)

(๑๖๔)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี .
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กันยายน ๒๕๔๑.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๑.
(ใต้ ท๑ ส๖๕๒๒๒ ๒๕๔๑)

(๑๖๕)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ
และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดพัทลุง
๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๖.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๓๖.
(พท. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๖)

(๑๖๖)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๑๕.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘ (๑๑๕)]

(๑๖๗)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖๑.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๖๑)]

(๑๖๘)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๑๓.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘ (๑๑๓)]

(๑๖๙)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๘๗.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๘๗)]

(๑๗๐)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๘๘.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๘๘)]

(๑๗๑)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๘๑.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๘๑)]

(๑๗๒)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๑๒.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘ (๑๑๒)]

(๑๗๓)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๙๙.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๙๙)]

(๑๗๔)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๖.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๖ (๖)]

(๑๗๕)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖๒.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๖๒)]

(๑๗๖)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๙๑.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๙๑)]

(๑๗๗)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๕๙.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๙.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ (๑๕๙)]

(๑๗๘)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗๙.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๗๙)]

(๑๗๙)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๓๙.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๓๙.
(สข. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๙)

(๑๘๐)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๗.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๓๗.
(เหนือ ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๗)

(๑๘๑)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๑.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๑.
(นน. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๑)

(๑๘๒)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ
จังหวัดเพชรบูรณ์ และเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ มกราคม ๒๕๓๙.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๓๙.
(พช. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๙)

(๑๘๓)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๙๖.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๙๖)]

(๑๘๔)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๖.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๖ (๕)]

(๑๘๕)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖๖.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๖๖)]

(๑๘๖)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗๘.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๗๘)]

(๑๘๗)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖๔.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๖๔)]

(๑๘๘)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖๓.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๖๓)]

(๑๘๙)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐๘.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๓๘.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๓๘ (๑๐๘)]

(๑๙๐)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐๘.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๒๐๘]

(๑๙๑)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๘๕.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๘๕)]

(๑๙๒)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๙๗.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๙๗)]

(๑๙๓)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐๐.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๒๐๐]

(๑๙๔)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๙๘.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๙๘)]

(๑๙๕)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐๙.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๒๐๙]

(๑๙๖)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
รายงานผลการปฏิบัตงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖๕.
กรุงเทพ : สำนักงาน, ๒๕๔๐.
[ท๒๖ ส๖๕๒ ๒๕๔๐ (๑๖๕)]

(๑๙๗)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๔๐.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๐.
[(ใต้ ท๑ ส๖๕๒๒๒ ๒๕๔๐)(๓)(ก.ย.)]

(๑๙๘)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๒
(นน. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๒)

(๑๙๙)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๐.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๐.
(ตก. ท ส๖๕๒๒ ๒๕๔๐)

(๒๐๐) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๗.
(เหนือ ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๗ (ก.พ.))

(๒๐๑) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี และหนองบัวลำภู
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๕.
(อีสาน. ท๑ ส๖๕๒๕๒ ๒๕๔๕ ฉ.๑)

(๒๐๒) (สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๗.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๗.
(ชร. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๗)

(๒๐๓)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดตรัง
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
ระหว่าง ๖ - ๗ ตุลาคม ๒๕๔๐.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๐.
(ใต้ ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๐)

(๒๐๔)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ ๗-๙ ต.ค. ๒๕๓๙.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๓๙.
(สข.ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๙ )

(๒๐๕) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๒.
(อีสาน ท๑ ส๖๕๒๘ ๒๕๔๒ )

(๒๐๖) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่นครนายก
วันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๖.
(นย. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๖ )

(๒๐๗) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๔๒.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน , ๒๕๔๒
(ชม. ท๑ ส๖๕๒๒ ๒๕๔๒)

(๒๐๘) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ มกราคม ๒๕๔๒.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๔๒.
(เหนือ ท๑ ส๖๕๒๖๓ ๒๕๔๒)

(๒๐๙)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
เสด็จพระราชดำเนินทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓.
กรุงเทพ ฯ :สำนักงาน, ๒๕๔๓.
(มส. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๓)

(๒๑๐)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ
และยโสธร ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓.
กรุงเทพ ฯ :สำนักงาน, ๒๕๔๓.
(อีสาน ท๑ ส๖๕๒๖ ๒๕๔๓)

(๒๑๑)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง
๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๔๔.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๔๔.
(เหนือ ท๑ ส๖๕๒๖๕ ๒๕๔๔)

(๒๑๒)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๔๓.
(พล. ท๑ ส๖๕๒๗ ๒๕๔๓)

(๒๑๓)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐พฤศจิกายน ๒๕๔๒.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๔๒.
(นน. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๒ พ.ย.)

(๒๑๔)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่๙-๑๐ตุลาคม ๒๕๔๓.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๔๓.
(นน. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๓)

(๒๑๕)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๔๖.
(ใต้. ท๑ ส๖๕๒๕๔ ๒๕๔๖)

(๒๑๖)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๔๖.
(ออก. ท๑ ส๖๕๒๖ ๒๕๔๖ )

(๒๑๗)สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘.
กรุงเทพ ฯ : สำนักงาน, ๒๕๔๘.
(**** )