วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมาย
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารีมีพระราชดำรัส ให้ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ไว้ เป็น ๓ ระดับอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ระดับ ๑เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเต็มศักยภาพมีสุขภาพแข็ง แรง สามารถอ่านออกเขียนได้
ระดับ ๒เด็กมีความรู้พื้นฐานอย่างเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
ระดับ ๓เด็กสามารถเรียนต่อในชั้นสูงต่อไปได้

พื้นที่เป้าหมาย
๑. เขตชุมชนที่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตั้งอยู่
๒. พื้นที่พิเศษตามพระราชประสงค์

แผนงานหลักในการดำเนินงาน
ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาด้วยแผนงานหลัก ๔ แผนดังต่อไปนี้
๑.แผนงานด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร ในท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาโภชนา การและ สุขภาพอนามัย ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมี การเจริญเติบโตและพัฒนา การอย่างเต็ม ศักยภาพ ในระยะของแผน ๕ ปีนี้ได้จัดทำ เป็นโครงการ ๓ โครงการ คือ
โครงการเกษตรเพื่ออาหาร กลางวัน
โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน
โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
๒. แผนงานด้านการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยในระยะของแผน ๕ ปี จะพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนการ สอนให้ มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นโดยใช้ นวตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ ขยาย โอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ที่มี ศักยภาพเพียงพอ เพื่อให้นักเรียน สามารถศึกษาต่อ ในระดับสูงอย่างมีคุณภาพและสามารถ ประกอบอาชีพ ได้ โดยจัดทำเป็นโครงการ ๒ โครงการ คือ
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๓.แผนงานด้านเศรษฐกิจ
เพื่อช่วยยกระดับรายได้ของ ชุมชน โดยการฝึกอาชีพให้แก่ศิษย์เก่า ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูง ให้ มีวิชาชีพติดตัว และสามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตัวได้ รวมทั้งการรวม กลุ่มเพื่อการ พัฒนาอาชีพตามรูปแบบสหกรณ์ ด้วยการ จัดทำเป็นโครงการ ๒ โครงการคือ
โครงการฝึกอาชีพ
โครงการส่งเสริมสหกรณ์
๔.แผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ ดี และมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อทรัพ ยา กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ รอบ ๆ ตัว ในระยะของแผน๕ปี จึงมุ่งเน้นการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ ชุมชน ด้วยการจัดทำเป็นโครงการ คือ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรการในการดำเนินงาน

๑.การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการสนับสนุนงบประมาณ
โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานและ แผน การใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกัน โดย ให้โรงเรียนบูรณาการทุกกิจกรรม ของโครงการ ตามพระราชดำริเข้าด้วยกัน และคำนึง ถึงการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
๒.การพัฒนาระบบการประสานงาน
ให้มีองค์กรประสานงานโครงการเป็น ๓ ระดับ ประกอบ ด้วยระดับ ส่วนกลางระดับจังหวัดและระดับ ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยกำหนด ความรับ ผิดชอบตามขอบเขตหน้าที่และภารกิจ ของแต่ละหน่วยงานให้ ชัดเจน ตลอดจน กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามแผน
๓.การนิเทศติดตามงาน
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการนิเทศติด ตามงานให้มีประสิทธิภาพ โดย จัดทำคู่มือ การติดตามงานและกำหนดบุคคลที่ จะเข้าไปติดตามงานด้วย
๔.การพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่ การใช้ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อ มูลลงสู่ระดับปฏิบัติการให้มากที่สุด
๕.การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
๕.๑. ให้มีการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานทั้ง ในด้านวิชาการที่ตนเองรับผิดชอบ และด้านการจัดการโครงการตามพระ ราชดำริ
๕.๒. จัดอบรมครูประจำปี โดยทุกหน่วย งานควรร่วมกันจัดอบรมพร้อมกัน ในช่วงปิ2เทอม
๕.๓. สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ ปฏิบัติงาน
๖.การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง โดยเฉพาะระหว่างผู้ปฏิบัติงานในโครงการทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าว/บทความเกี่ยวกับการดำเนิน งานของโครงการแก่ประชาชนทั่วไปโดยผ่านทางสื่อมวลชน (วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ)
๗.ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่
สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ ด้วยการเสริมสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจที่ดีกับประชาชนในพื้นที่
๘.การวิจัยและการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัย เพื่อแสวงหารูปแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตตลอดจนการศึกษาหาเทคนิควิธีการการพัฒนาโครงการและ กิจกรรม เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง การดำเนินงาน
๙.การประเมินผล
พัฒนาตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานและให้มีการประเมินผลการดำ เนินงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน

๑.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
 -กรมส่งเสริมการเกษตร-กรมส่งเสริมสหกรณ์
 - กรมประมง- กรมปศุสัตว์
 - กรมป่าไม้- กรมพัฒนาที่ดิน
๒.กระทรวงมหาดไทย
-
 -กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรมตำรวจ
-
๓. กระทรวงสาธารณสุข
-
 -สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข-กรมอนามัย
๔. กระทรวงศึกษาธิการ
-
 -สำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ
-
 -สภาสถาบันราชภัฏ-กรมอาชีวศึกษา
 -กรมสามัญศึกษา-กรมการศึกษานอกโรงเรียน
๕.สภากาชาดไทย
-
๖.สำนักงานโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง
-
๗.หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
-

แหล่งอ้างอิง: สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี.(๒)