ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้ ข้อมูลนักเรียน
การดำเนินโครงการ ผลการดำเนินโครงการ

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้

หมู่ที่ ๕ บ้านกามาผาโด้ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ นายบิวา ผู้ใหญ่บ้านกามาผาโด้ ในขณะนั้น พร้อมด้วย นายจีอกถึง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และราษฏรในหมู่บ้านได้เดินทางไปร้องเรียนกับทาง กก.ตชด.๓๔ (กก.ตชด.เขต ๖ เดิม) ว่าในหมู่บ้านกามาผาโด้มีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนเป็นจำนวนมากไม่มีสถานศึกษา และมีความต้องการให้ลูกหลานได้เรียนรู้หนังสือ อ่านและเขียนภาษาไทยได้ ขอให้ทาง กก.ตชด.๓๔ ไปจัดตั้ง ร.ร.ตชด. และขอให้ จัดส่งครูเข้าไปทำการสอน ด้วย
ต่อมา กก.ตชด.๓๔ ได้ร่วมกับราษฏรในหมู่บ้านได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร ขนาด ๔ ห้องเรียน และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๒๖ เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อว่า ร.ร.ตชด.บ้านกามาผาโด้
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘ กก.ตชด.๓๔ ได้ร่วมกับราษฏรทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบถาวร โดยใช้งบประมาณจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด ๓ x ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ห้องเรียน
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวรขนาด ๓ x ๒๐ เมตร จำนวน ๔ ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมโครงการพระราชดำริ ในโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ข้อมูลนักเรียน
ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ดำเนินการสอนเป็น ๒ ภาคเรียน ดังนี้
 • ภาคเรียนที่ ๑เปิด ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓
 • ภาคเรียนที่ ๒ เปิด ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔

 • จำนวนครูและนักเรียน
  ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๒๕ คน เป็นชาย ๗๐ คน หญิง ๕๕ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๙ นาย

  ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
   

  ปีการศึกษา

  ชั้นเรียน

  ๒๕๔๐

  ๒๕๔๑

  ๒๕๔๒

  ๒๕๔๓

   

  ชาย

  หญิง

  รวม

  ชาย

  หญิง

  รวม

  ชาย

  หญิง

  รวม

  ชาย

  หญิง

  รวม

  อนุบาล

  ๑๒

  ๑๖

  ๒๘

  ๑๒

  ๑๘

  ๓๐

  ๑๓

  ๑๓

  ๒๖

  ๒๐

  ๑๘

  ๓๘

  ชั้น ป.๑

  ๒๒

  ๑๓

  ๓๕

  ๑๑

  ๑๘

  ๑๐

  ๑๙

  ๑๓

  ๒๒

  ชั้น ป.๒

  ๑๕

  ๑๔

  ๒๙

  ๑๒

  ๑๐

  ๑๕

  ชั้น ป.๓

  ๑๑

  ๑๔

  ๑๔

  ๑๒

  ชั้น ป.๔

  ๑๑

  ๑๑

  ๑๗

  ๑๓

  ชั้น ป.๕

  ๑๓

  ๑๑

  ๑๕

  ชั้น ป.๖

  ๑๐

  ๑๐

  รวม

  ๗๗

  ๖๓

  ๑๔๐

  ๕๔

  ๕๖

  ๑๑๐

  ๕๖

  ๕๒

  ๑๐๘

  ๗๐

  ๕๕

  ๑๒๕


  การดำเนินโครงการ
  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  ครูผู้รับผิดชอบ คือ ส.ต.ต.สมศักดิ์ เปรมกระโทก
  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนคือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย, สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง
 • ปัจจุบันมีการประกอบเลี้ยง ๕ ครั้ง/สัปดาห์
 • ผู้ประกอบเลี้ยง คือ ผู้ปกครองจัดเวรกันมา

 • ผลการดำเนินโครงการ
  การเฝ้าระวัง มีนักเรียนที่มีภาวะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๔ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับในอัตรา ๖ บาท/คน/วัน และให้อาหารเสริม ได้แก่ นม ทุกวันๆ ละ ๔๐๐ ซี.ซี., วิตามิน และเสริมธาตุเหล็ก

  อัตราการมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ครั้งที่ ๑
  ชั้น
  นร.ทั้งหมด
  นร.ที่ตรวจ
  นร.ปกติ
  ระดับ๑
  ระดับ๒
  ระดับ๓
  รวม
  % ต่ำกว่าเกณฑ์
  ประเมิน
  เด็กเล็ก
  ๓๘
  ๓๘
  ๒๕
  ๑๓
  ๑๓
  ๓๔.๒๑
  ปรับปรุง

  ชั้น
  นร.ทั้งหมด
  นร.ที่ตรวจ
  นร.ปกติ
  จำนวนต่ำกว่าเกณฑ์
  % ต่ำกว่าเกณฑ์
  ประเมิน
  ประถม ๑
  ๒๒
  ๒๒
  ๑๓
  ๔๐.๙๑
  ปรับปรุง
  ประถม ๒
  ๑๕
  ๑๕
  ๑๒
  ๒๐.๐๐
  พอใช้
  ประถม ๓
  ๑๒
  ๑๒
  ๑๑
  ๘.๓๓
  ดีมาก
  ประถม ๔
  ๑๓
  ๑๓
  ๑๒
  ๗.๖๙
  ดีมาก
  ประถม ๕
  ๑๕
  ๑๕
  ๑๔
  ๖.๖๗
  ดีมาก
  ประถม ๖
  ๑๐
  ๑๐
  ๑๐
  ๐.๐๐
  ดีมาก
  รวม
  ๘๗
  ๘๗
  ๗๒
  ๑๕
  ๑๗.๒๔
  ดี

  แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.(๒๑๒)