kanbinthai
kaosarapee
klongjareansuk
thakenchai
bankoknoi
bantakfah
banthapakchee
bannumaom
bannumaom
banwangsritong

pracharath
bannumaom

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ประชารัฐบำรุง ๑
ระบบการศึกษา
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จำนวนครูและนักเรียน

  ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง ๑ (บ้านหนองหญ้าปล้อง)

เดิมชื่อโรงเรียนบ้านวัง ทับควายเสนาราษฎร์บำรุง, โรง เรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้าน หนองหญ้าปล้อง, โรงเรียนตำรวจ ตระเวน ชายแดนบ้านหนองหญ้า ปล้อง-ภูน้ำเกลี้ยงเริ่มก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ณ สำนักสงฆ์บ้านภู น้ำเกลี้ยง (บ้านวังทับควายเดิม) หมู่ ที่๕ตำบลอรัญประเทศ จังหวัดสระ แก้ว (จังหวัดปราจีนบุรีเดิม)โดยชุด เสนา รักษ์ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมผสม ที่ ๒ (ค่ายสุรสิงหนาท) อำเภออรัญประเทศ จังหวัด ปราจีนบุรี ร่วมกับราษฎรบ้านภู น้ำเกลี้ยง (บ้านวังทับควายเดิม) ก่อ สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง เพื่อ ให้ เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา ภาคบังคับ มีสถานศึกษา ตั้งชื่อว่า โรง เรียน วังทับควายเสนาราษฎร์บำรุง ทำ การสอนโดยทหารเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๑ชุด เสนารักษ์ กรมทหารราบที่ ๓ กรมผสม ที่ ๒ ได้ย้ายกลับที่ตั้ง

ระบบการศึกษา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง ๑ เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้น ในสังกัดกรมตำรวจ พื้นที่รับผิดชอบของ กองกำกับการตำรวจตระเวน ชายแดนที่ ๑๒ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๐ โดยรับเด็กจากหมู่บ้าน หนองหญ้าปล้อง และภูน้ำเกลี้ยงดำเนินการสอนเป็น ๒ ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ ๑ เปิด ๑๗ พฤษภาคม ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๙
ภาคเรียนที่ ๒ เปิด ๓ พฤศจิกายน ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๐

อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

ทางโรงเรียนมีอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ดังนี้
อาคารสถานที่
ผู้ให้การสนับสนุน
๑) อาคารเรียน ๑ประชาชนบ้านหนองหญ้าปล้อง, ภูน้ำเกลี้ยง,
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒
พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๓๒ ชมรมอาสาวิทยาเขตเทเวศน์
๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวิริยา คุณหญิงวิริยา ชวกุล,
นายเรวัตน์ ค่ำอำนวย, นายสถิต บุณศิริ
และประชาชนบ้านหนองหญ้าปล้อง-ภูน้ำเกลี้ยง พ.ศ.๒๕๓๐
๓) อาคารเรียนหลังที่ ๒(อาคารสมพรอรัญเจริญวัฒน์) นางสมพร อรัญเจริญวัฒน์
พร้อมครอบครัว, ด.ต.ประกอบ อุดมชัย,
ชุดช่างกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๒ พ.ศ.๒๕๒๖
๔) อาคารสหกรณ์และห้องสมุดคณะอาจารย์, นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
คณะสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.๒๕๓๕
๕) ห้องตัดผม ชาย - หญิงนายยุริทากะ ชุกิฮาร่า คณะครูชาวญี่ปุ่น
๖) โรงอาหารพ.ต.ท.ไพโรจน์ จันทร์ดี, ด.ต.ไสว สุทธิพันธ์,
กก.ตชด.๑๒ พ.ศ.๒๕๓๙
๗) ห้องน้ำ, ห้องส้วม ชาย - หญิงคณะนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์,ประชาชนบ้านหนองหญ้าปล้อง - ภูน้ำเกลี้ยง
๘) สถานที่แปลงฟัน,ศาลาน้ำดื่มไอโอดีนคณะอาจารย์, นักศึกษาสถาบันราชภัฎพระนคร
ศรีอยุธยา,ประชาชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
- ภูน้ำเกลี้ยง พ.ศ.๒๕๓๙
๙) ถังกรองน้ำ ๓ ถังนายอานนท์ พาโนชิต พ.ศ.๒๕๓๙
๑๐) สระน้ำ ๒ ถังกรมพัฒนาที่ดิน, กรมชลประทาน พ.ศ.๒๕๒๙, ๒๕๓๙
๑๑) ระบบประปาคุณจุฑามณี คชนันท์, พล.ต.ต.สมนึก พลสิทธิ์
อดีต ผบก.ตชด.ภาค ๑
๑๒) ถังเก็บน้ำฝนซิเมนต์ 
๑๓) อาคารฝึกสอนวิชาเกษตร 
๑๔) โรงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
๑๕) โรงเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองกก.ตชด.ที่ ๑๒, วิทยาลัยเกษตรกรรมปราจีนบุรี
๑๖) เรือนเพาะชำ, โรงเพาะเห็ด 
๑๗) โรงปุ๋ยหมัก 
๑๘) โรงเก็บวัสดุเครื่องมือการเกษตร 
๑๙) บ้านพักครู 
๒๐) บ่อเลี้ยงปลาสำนักพระราชวัง และกรมประมง
๒๑) หลุมหลบภัย ๒ หลุมกองกำลังบูรพา
๒๒) ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปธนาคารแห่งประเทศไทย

จำนวนครูและนักเรียน

เมื่อเริ่มก่อตั้ง มีนักเรียน ๒๒ คน ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๗๐ คน เป็นชาย ๘๔ คน หญิง ๘๖ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๘ นาย ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ๒ คน

ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ

ยศ - ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ
หน้าที่รับผิดชอบ
๑) ด.ต.เริงชัย เหม่ชัยภูมิ ม.๖งานบุคคลากร, โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ, ป่าชุมชน
๒) จ.ส.ต.รัฐชัย แคะกระโทก ม.๖งานอาคารสถานที่, โครงการปลูก
และขยายพันธุ์หญ้าแฝก,
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๓  จ.ส.ต.ออมสิน จำปาพรม ม.๖ งานวิชาการ, โครงการสหกรณ์,
ห้องสมุด, ประสานกลุ่มโรงเรียน
๔) จ.ส.ต.ประทุม พรมผา ม.ศ.๕กิจกรรมนักเรียน,
การประกอบอาหารกลางวัน
๕) จ.ส.ต.เหลียน จิตรแจ้ง ม.ศ.๕ โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน, พยาบาล, ไก่พื้นเมือง
๖) ส.ต.อ.สมศักดิ์ อัญญโพธิ์ ปวช. โครงการฝึกอาชีพ, ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
๗) ส.ต.ท.สำราญ ไทยประยูร คบ. โครงการนักเรียนในพระราชานุ
เคราะห์, ธุรการและการเงิน
๘) พลฯ อัครเดช รัตนรักษ์ ป.กศ.สูง โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
๙) นางคำกอง จวบกระโทก ป.๖ ผู้ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
๑๐) นายเจียม จวบกระโทก ป.๖ ผู้ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๓๙

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน๑๔๒๐๓๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑๑๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒๑๑๑๒๒๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓๑๒๒๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔๑๖๑๓๒๙
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕๑๐๑๗
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖๑๒๑๐๒๒
รวม๘๔๘๖๑๗๐

โครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดำเนินการอยู่

เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตาม พระราชดำริขึ้น ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (๒๕๓๕ - ๒๕๓๙) ดังต่อไปนี้

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ครูผู้รับผิดชอบ คือ จ.ส.ต.รัฐชัย แคะกระโทก, จ.ส.ต.ประทุม พนมผา
ผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๘
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
เดือนหมวด
เนื้อสัตว์ ถั่วผักผลไม้
พฤษภาคม ผลผลิตรวม (กรัม) ๓๑,๙๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๐๐
  ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม/คน/มื้อ) ๑๔.๘๕ ๐.๐๐ ๔๖.๕๕ ๐.๐๐
  %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ ๓๗.๑๓ ๐.๐๐ ๔๖.๕๕ ๐.๐๐
  ประเมินผล พอใช้ ปรับปรุง พอใช้ ปรับปรุง
มิถุนายน ผลผลิตรวม (กรัม) ๘,๕๕๐ ๐.๐๐ ๗๑,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐
  ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม/คน/มื้อ) ๒.๑๗ ๐.๐๐ ๑๘.๐๓ ๑๗.๗๘
  %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ ๕.๔๓ ๐.๐๐ ๑๘.๐๓ ๑๗.๗๘
  ประเมินผล ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง
กรกฎาคม ผลผลิตรวม (กรัม) ๔๑,๐๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐
  ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม/คน/มื้อ) ๑๒.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๘๘
  %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ ๓๐.๑๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๘๘
  ประเมินผล พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง
สิงหาคม ผลผลิตรวม (กรัม) ๕๒,๒๐๐ ๐.๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
  ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม/คน/มื้อ) ๑๒.๖๘ ๐.๐๐ ๒๐.๔๐ ๔.๘๖
  %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ ๓๑.๗๐ ๐.๐๐ ๒๐.๔๐ ๔.๘๖
  ประเมินผล พอใช้ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง
กันยายน ผลผลิตรวม (กรัม) ๔๔,๘๐๐ ๐.๐๐ ๑๔๑,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐
  ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม/คน/มื้อ) ๑๑.๙๒ ๐.๐๐ ๓๗.๕๑ ๕.๘๕
  %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ ๒๙.๘๐ ๐.๐๐ ๓๗.๕๑ ๕.๘๕
  ประเมินผล พอใช้ ปรับปรุง พอใช้ ปรับปรุง
ตุลาคม ผลผลิตรวม (กรัม) ๒๘,๕๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐
  ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม/คน/มื้อ) ๒๒.๗๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕.๙๖
  %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ๕๖.๘๖๐.๐๐ ๐.๐๐๑๖.๙๖
  ประเมินผลดี ปรับปรุง ปรับปรุงปรับปรุง
พฤศจิกายน ผลผลิตรวม (กรัม)๒๙,๐๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐๓๕,๐๐๐
  ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม/คน/มื้อ)๐.๗๓๐.๐๐ ๐.๐๐๐.๘๘
  %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ๑.๘๒๐.๐๐ ๐.๐๐๐.๘๘
  ประเมินผลปรับปรุงปรับปรุง ปรับปรุงปรับปรุง
มกราคม ผลผลิตรวม (กรัม)๔๒,๖๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐๓๕,๐๐๐
  ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม/คน/มื้อ๑๐.๘๓๐.๐๐ ๐.๐๐๐.๘๘
  %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ๒๗.๐๘๐.๐๐ ๐.๐๐๐.๘๘
  ประเมินผลพอใช้ปรับปรุง ปรับปรุงปรับปรุง
กุมภาพันธ์ ผลผลิตรวม (กรัม)๒๒,๐๕๐๐.๐๐ ๑๒๓,๐๐๐๑๐,๐๐๐
  ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม/คน/มื้อ)๕.๘๗๐.๐๐ ๓๒.๗๒๒.๖๖
  %ผลผลิตที่ได้/ความต้องการ๑๔.๖๖๐.๐๐ ๓๒.๗๒๒.๖๖
  ประเมินผลปรับปรุงปรับปรุง พอใช้ปรับปรุง

ปัจจุบันมีการประกอบเลี้ยง ๕ ครั้ง/สัปดาห์ ทุกวันเปิดเรียน
ผู้ประกอบเลี้ยง คือ ผู้ปกครองนักเรียน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันวันละ ๔ - ๕ คน
การเฝ้าระวัง มีนักเรียนที่มีภาวะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน ๑๕ คน
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจากกระทรวงศึกษาธิการ
โดยได้รับในอัตรา ๕ บาท/คน/วัน รวมได้รับเงินค่าอาหารเดือนละ ๑๗,๔๐๐ บาท

อัตราการมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ครั้งที่ ๓)

ชั้น นร.ทั้งหมดนร.ที่ตรวจนร.ปกติระดับ๑ระดับ๒ระดับ๓รวม%ต่ำกว่าเกณฑ์ประเมิน
เด็กเล็ก๔๓๒๔๑๘๒๕.๐๐พอใช้

ชั้น นร.ทั้งหมดนร.ที่ตรวจนร.ปกติ จำนวนต่ำกว่าเกณฑ์ % ต่ำกว่าเกณฑ์ประเมิน
ประถม ๑๒๕๒๒๑๘๑๘.๑๘ดี
ประถม ๒๒๑๒๑๑๗๑๙.๐๕ดี
ประถม ๓๓๑๓๑๒๙๖.๔๕ดีมาก
ประถม ๔๑๗๑๗๑๓๒๓.๕๓พอใช้
ประถม ๕๒๒๒๒๒๒๐.๐๐ดีมาก
ประถม ๖๒๙๒๙๒๖๑๐.๓๔ดี
รวม๑๔๕๑๔๒๑๒๕๑๗๑๑.๙๗ดี

สรุปผลการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ ๒๕๓๗

สถานที่โรงเรียน ตชด.ประชารัฐบำรุง ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วกิจกรรมที่ให้การสนับสนุนงบประมาณหมายเหตุ
-ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การปลูกผัก๔๔๐,๐๐๐
๑. ระยะดำเนิน
การขยายพันธุ์ไม้ผล การเลี้ยงปลาแก่(๑ ใน ๑๒โรงเรียน)การ ๑ ตุลาคม
นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง จำนวน ๒๕๓๖ ถึง ๓๐
๔๒ คน กันยายน ๒๕๓๗
-นำเมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ยยาฆ่าแมลง ๒. งบประมาณ
จำนวน ๑๕ ชนิด เพื่อนำไปปลูก ค่าตอบแทนใช้
และนำผลผลิตไปประกอบอาหาร สอยวัสดุฝึกใช้
กลางวัน ร่วมกับโครงการ
-นำพันธุ์ไก่ไข่ จำนวน ๕๐ ตัว พร้อม ฝึกอาชีพ
อาหารมอบให้โรงเรียนเลี้ยงเพื่อนำไข่  
ไปประกอบอาหาร  
-นำกิ่งไม้ผลมอบให้ปลูกในศูนย์สาธิตฯ  
จำนวน ๕๐ ต้น
  

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี(๑๒)
(ออก ท๑ ส๖๕๒๔ ๒๕๓๙)