ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วงระบบการศึกษา
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันรายการสิ่งของพระราชทาน

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านพุหว้า ตำบลกระแจะ อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๓ ( กก.ตชด.เขต ๗ เดิม) ค่ายพระพุทธยอดฟ้า ก่อตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๗ โดยความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้านที่เห็นความสำคัญของการศึกษาต้องการมีบุตรหลานมีความรู้ความสามรถในการอ่านออกเขียนได้ โดยเดิมทีเดียวนั้นนักเรียนในหมู่บ้านแห่งนี้จะต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านมะเชอเย่อ ซึ่งตั้งอยู่ห่างกันประมาณ ๗ กิโลเมตร นักเรียนในหมู่บ้านได้รับความลำบากในฤดูฝน ซึ่งระหว่างทางมีลำห้วยกั้นและมีน้ำมาก ทำให้เกิดอันตรายกับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นประชาชน ในหมู่บ้านจึงได้ส่งตัว แทน คือ นาย มั่น จี้อุ่น ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ ให้ พ.ต.ต. ยงยุทธ สุวรรณหงษ์ ผบ. ร้อย ๔ ตชด.ใน สมัยนั้น ให้หาทางช่วยเหลือ กก.ต ชด. เขต ๗ ได้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านมะเชอย่อ และ ให้ทางโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนมะเชอย่อส่งครูตำรวจ ตระเวนชายแดน ๒ นาย นายที่ไปทำ การสอน คือ จ.ส.ต. เกษม ชนะบัว และพลฯ วิเชียร ละภักดี ประชา ชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน ชั่วคราว ๑ หลัง เปิดเรียนครั้งแรกมี นักเรียน ๔๕ คน เปิดสอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๔ และ นายมั่น จี้อุ่น ได้มอบที่ดินใน การสร้างโรงเรียน ประมาณ ๑๕ ไร่ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ คณะนัก ศึกษากลุ่มศิลา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ เดินทางไปออกค่ายอาสาพัฒนา ทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลัง ใหม่เป็นอาคารถาวร มีขนาด กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๖ เมตร ได้ดำเนินก่อสร้าง เสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ โดยมี พ.ต.อ. เกรียง ศักดิ์ สุริโย เป็นผู้กำกับการตำรวจตระเวน ชายแดนที่๑๓ ในสมัยนั้น ครั้นเมื่อวัน ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระ ราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ เพื่อ ทรงเยี่ยมโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริ ที่มีอยู่ใน โรงเรียนขณะนั้น เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส(ไทย) จำกัด นำโดยครู สถาพร สิริ สงห์ ได้บริจาควัสดุอุปกรณ์การก่อ สร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบ ถาวร จำนวน ๔ ห้อง และสิ่งของ และทางบริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส จำกัด ได้จัดตั้ง กองทุนอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลาง วัน ในจำนวนเงินอย่างต่ำ๒,๐๐๐ บาทต่อ เดือน ทางคณะบริษัทฯ ได้เดินทางไป มอบห้องน้ำห้องส้วม และสิ่งของ เมื่อวันที่๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ คณะสโมสรไล อ้อนส์รัตนโกสินทร์กรุงเทพ นำโดย คุณเพียว ปุษย ไพบูลย์ ได้บริจาควัสดุอุปกรณ์การก่อ สร้างห้องพยาบาล โรงอาหาร เรือนเพาะชำ เล้าสุกร ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชาย แดนบ้านต้นมะม่วง ดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี มีหน่วยงานให้การสนับสนุน คือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตร กรรมกาญจนบุรี วิทยาลัยครูพระนคร สหกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่าง กาญจนบุรี เกษตรอำเภอสังขละบุรี วิทยาลัย การอาชีพกาญจนบุรี และปัจจุบันมีครู ตำรวจตระเวนชายแดนทำการ สอน จำนวน ๗ นายนักเรียนจำนวน ๑๒๐ คน เป็น ชาย ๖๐ คน และหญิง ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โรงเรียนแห่งนี้อีกครั้ง ซึ่งเป็น ที่ซาบซึ้งและปลื้มปิติในพระ มหากรุณาธิคุณแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด เป็นอย่างยิ่ง

ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านต้นมะม่วง เป็นโรงเรียนที่ ตั้งขึ้นในสังกัดของกองกำกับ การตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จังหวัด กาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗เป็น ๓ ภาคเรียน ดังนี้
 • ภาคเรียนที่๑ เปิด ๑๘ พฤษภาคม ถึง ๒๐ สิงหาคม
 • ภาคเรียนที่๒ เปิด ๑ กันยายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน
 • ภาคเรียนที่๓ เปิด ๑๑ ธันวาคม ถึง ๒๔ มีนาคม
  หลักสูตรที่ใช้ คือ หลักสูตรของสำนัก งานการประถมศึกษาแห่งชาติ ดำเนิน การสอนโดยครูตำรวจตระเวนชาย แดน เมื่อจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ จะได้รับประกาศนียบัตรของ กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนจบการศึกษา สามารถเข้าศึกษาต่อในชั้นสูง ขึ้นในสถาบันการศึกษาของรัฐ แห่งอื่นๆได้

 • อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
  ทางโรงเรียนมีอาคารและสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งได้รับ การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วย งานต่างๆ ดังนี้

  สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
  ผู้ให้การสนับสนุน
  ๑.อาคารเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง(นักศึกษากลุ่มศิลา)
  ๒.ห้องสมุด วิทยาลัยครูพระนคร
  ๓.ห้องพยาบาล สโมสรไลอ้อนส์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
  ๔.โรงอาหาร สโมสรไลอ้อนส์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
  ๕.ห้องส้วม บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส จำกัด กรุงเทพฯ
  ๖.สนามเด็กเล่น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
  ๗.เล้าหมู สโมสรไลอ้อนส์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
  ๘.เรือนเพาะชำ สโมสรไลอ้อนส์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
  ๙.โรงเลี้ยงไหม วิทยาลัยเกษตรกรรมกาญจนบุรี
  ๑๐.โรงเพาะเห็ด วิทยาลัยเกษตรกรรมกาญจนบุรี

  จำนวนครูและนักเรียน
  เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน ๔๕ คน และ ครูตำรวจตระเวนชายแดน๒ คน ในปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน เป็น ชาย ๖๐คน หญิง ๖๐ คน และ ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชาย แดน ได้บรรจุครูตำรวจตระเวนชายแดน เพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น ๗ คน ปัจจุบันมีครู ตำรวจตระเวนชายแดน ๗ คน

  ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ
  ชื่อ
  คุณวุฒิ
  ทำหน้าที่
  ๑.ด.ต. สมเจตน์ ทรัพย์เพิ่ม
  ค.บ
  ครูใหญ่
  ๒.ส.ต.อ.สุธีระ สุดแสวง
  ม.ศ.๕
  ครูผู้สอน
  ๓.ส.ต.ท.ฉัตรชัย ทรงประโคน
  ม.ศ.๕
  ครูผู้สอน
  ๔.ส.ต.ท. นิคม เรียงไข
  ม..๖
  ครูผู้สอน
  ๕.ส.ต.ต.คำนึง สงสม
  ม..๖
  ครูผู้สอน
  ๖. พลฯ ประสาน พารา
  ม..๖
  ครูผู้สอน

  ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
  ชั้น
  ชาย
  หญิง
  รวม
  เด็กก่อนวัยเรียน
  ๑๒
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  ๑๗
  ๑๖
  ๓๓
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
  ๑๐
  ๑๖
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
  ๑๐
  ๑๑
  ๒๑
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
  ๑๐
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
  ๑๔
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  ๑๖
  รวม
  ๖๐
  ๖๐
  ๑๒๐

  โครงการตามพระราชดำริที่ดำเนินการ
  เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและ เยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการ ตามพระราชดำริขึ้น ในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนา เด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ( พ.ศ. ๒๕๓๕ -พ.ศ๒๕๓๙ )

  งานด้านอาหารและโภชนาการและสุขภาพอนามัย
  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  เริ่มเมื่อปี พ.ศ ๒๕๒๖ โดยมีวัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อให้เด็กมีอาหาร กลางวันที่มีคุณค่ารับ ประทาน โดยนำผลผลิตทางการ เกษตรที่มีนักเรียนผลิตขึ้น เองในโรงเรียนมาใช้ประกอบ อาหาร
  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ส.ต.ต วิรัช พลรังสิต
  ผู้ดำเนินงานโครงการคือ ส.ต.ต. สุธีระ สุดแสวง

  ผลของการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกกลางวันในปัจจุบัน มีดังนี้
  กิจกรรม
  ผลการดำเนินงาน
  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
  ๑.การปลูกพืชผัก พืชผักสวนครัว วิทยาลัยเกษตรกรรมกาญจนบุรี
  ๒.การปลูกพืชไร่ ปลูกข้าวโพด ชาวบ้านบ้านต้นมะม่วง
  ๓.การปลูกไม้ผล มะม่วง,ขนุน วิทยาลัยเกษตรกรรมกาญจนบุรี
  เกษตรอำเภอไทรโยค
  ๔.การเลี้ยงสัตว์ สุกร,ไก่,เป็ด สำนักพระราชวัง

  รายการสิ่งของพระราชทาน
  ปีการศึกษา ๒๕๓๒ -๒๕๓๓
  ๑.เมล็ดพันธุ์ผัก ๒ ชุด
  ๒.เงินพระราชทานค่าเครื่องปรุง ๒ งวด เป็นเงิน ๓,๑๘๐ บาท
  ๓พันธุ์มะม่วงพระราชทาน ๑๐ ตัน

  ปีการศึกษา ๒๕๓๓ -๒๕๓๔
  ๑.เมล็ดพันธุ์ผัก ๒ ชุด
  ๒.พันธุ์ไก่ ๕๐ ตัว

  ปีการศึกษา ๒๕๓๔ -๒๕๓๖
  ๑.แป้งถั่วเหลือง ๓ งวด จำนวน ๑๔ กระสอบ( มิ.ย, ส.ค , ธ.ค )
  ๒. น้ำตาลทราย ๓ งวด จำนวน ๑๔ กระสอบ( มิ.ย, ส.ค , ธ.ค )
  ๓. เครื่องชั่งน้ำหนัก ๑ เครื่อง
  ๔. เมล็ดพันธุ์ผัก ๒ ชุด

  ปีการศึกษา ๒๕๓๖ -๒๕๓๗
  ๑. แป้งถั่วเหลือง ๑ งวด จำนวน ๕ กระสอบ ( พ.ค.)
  ๒. น้ำตาลทราย ๑ งวด จำนวน ๑๐ กิโลกรัม ( พ.ค.)

    

  แหล่งอ้างอิง: สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. (๔๓)
  (กจ. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๖)