kanbinthai
kaosarapee
klongjareansuk
thakenchai
bankoknoi
bantakfah
banthapakchee
bannumaom
bannumaom
banwangsritong

pracharath
bannumaom

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าผักชี ข้อมูลทั่วไปหมู่บ้านใกล้เคียง
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๐

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าผักชี
ชาวบ้านเป็นผู้มอบ ที่ดินให้ จำนวน ๒๐ ไร่ ๑ งาน เปิด ทำการ สอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๗ มีนักเรียน ทั้งสิ้น๘๗ คน เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔
ปี งบประมาณ ๒๕๒๙ ได้งบก่อสร้าง อาคาร สปช. ๑๐๒/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน และส้วม แบบ ๖๑๐/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๔ที่นั่งต่อมาเดือน เมษายน ๒๕๓๐ คณะนักศึกษาบ้านเลอเ วียร์คริสต์ศาสนา บริจาคเงินสร้าง อาคารชั่วคราว เป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท
ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้งบก่อสร้าง อาคาร สปช. ๑๐๒/๖๖ จำนวน ๑หลัง๓ ห้องเรียน
ปี พ.ศ.๒๕๓๗ คณะครูร่วมกับชาว บ้านก่อสร้างอาคารเรียนชั่ว คราว ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท
ปี พ.ศ.๒๕๓๘ สร้างอาคารอนุบาลขึ้น ๑ หลัง มูลค่า ๑๕๐,๐๐๐บาท

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบต่ำ ดินร่วนปนทราย อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ ๑๐ ตำบลพระเพลิง
ทิศใต้ ติดต่อ บ้านหนองปักหลัก หมู่ ๑๑ ตำบลพระเพลิง
ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านบึงพระราม หมู่ ๔ ตำบลพระเพลิง
ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้านไทรทอง หมู่ ๗ ตำบลพระเพลิง

การคมนาคม
เป็นถนนลูกรังระยะทางห่างจากอำเภอ ๒๕ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด ๔๕ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ๒๐ กิโลเมตร
มีรถโดยสารประจำทาง วิ่งผ่านวันละ ๕ เที่ยว เฉพาะช่วงเช้า

จำนวนประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น ๙๔๔ คน เป็นชาย ๔๘๒ หญิง ๔๖๒ คน
การประกอบอาชีพ/รายได้เฉลี่ย
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เช่น ทำไร่ข้าวโพด
ถั่วเหลือง ทำนา รายได้เฉลี่ย ๑๘,๐๐๐ บาท/ครอบครัว/ปี
ผู้นำหมู่บ้าน
กำนัน นายพุธ ตุ่นผักแว่น
ผู้ใหญ่บ้าน นายทองเปลว โฉมอาจ

ข้อมูลทั่วไปหมู่บ้านใกล้เคียง
มีสภาพคล้ายกับบ้านท่าผักชี ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสาน
ปัจจุบันเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

จำนวนครูและนักเรียน
ปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๔๐) มีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๓๐ คน
เป็นชาย ๑๑๔ คน เป็นหญิง ๑๑๖ คน มีครู ๗ คน นักการภารโรง ๑ คน

ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ
๑) นายนิรันดร์ ลาน้อย
ค.บ.
๒) นายจำนงค์ เพชรรัตน์
ค.บ.
๓) นางภาสกร สังหา
ค.บ.
๔) นายชุมพล มูลชาติ
ค.บ.
๕) นายอำนาจ ประทาพันธ์
ค.บ.
๖) นายพิชัย ธนะทรัพย์ทอง
ค.บ.
๗) นางสาวจินตนา เลาหะพานิช
ค.บ.

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๐
ชั้น ชาย หญิง รวม
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ๓๗ ๒๙ ๖๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๗ ๑๑ ๒๘
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๒ ๑๒ ๒๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๘ ๒๗ ๔๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓ ๑๖ ๒๙
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๓
รวม
๑๑๔ ๑๑๖ ๒๓๐

รายการของพระราชทาน
ลำดับ
รายการ จำนวน หน่วย
จานภาพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ๑ ชุด มอบสำหรับตัวแทนครู
จานภาพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ๑ ชุด มอบสำหรับตัวแทนครู
ยาพระราชทาน ๑ กล่อง  
ของขวัญพระราชทานสำหรับตัวแทนนักเรียน ๒ ชุด นักเรียน ชาย - หญิง
หนังสืออ่านประกอบ ระดับประถม ๑ กล่อง  
แผนที่ประเทศไทย ๑๕ แผ่น  
สมุดปกอ่อนพระราชทาน ๓๐๐ แผ่น  
จานพระรูป๑ ชุด 
แปรงสีฟันเด็ก ยาสีฟัน สบู่ อย่างละ ๕ โหล  
๑๐
ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล อย่างละ ๒ ลูก  
๑๑
ห่วงยาง ๑๐ อัน  
๑๒
ที่สูบลมจักรยาน ๑ ชุด  
๑๓
ขนมปังปีบ ๓ ปีบ สำหรับโรงเรียน
๑๔
ถั่วกรีนนัท ๔ กล่อง สำหรับโรงเรียน
๑๕
หนังสืออุปกรณ์เสริมทักษะ ๑ ชุด  
๑๖
ตุ๊กตานกเงือกน้อย ๕ ชุด  
๑๗
หนังสือภาษาอังกฤษ ๑ กล่อง  
๑๘
นมอัดเม็ด ๒ กล่อง  
๑๙
ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด อย่างละ ๕ โหล ๕ โหล  
๒๐
สีเทียน ๕ กล่อง  
๒๑
เกมส์ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ๑ กล่อง  

รายการของพระราชทาน
ลำดับ
รายการ
จำนวน
ของถวายพระ๕ ชุด
ยาพระราชทาน๑ กล่อง
นมอัดเม็ด ๒ กล่อง
จานตั้งโชว์ฉลองสิริราชย์สมบัติครบ ๕๐ ปี๑ ใบ


แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(๒๒)
(สก. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๐)