kanbinthai
kaosarapee
klongjareansuk
thakenchai
bankoknoi
bantakfah
banthapakchee
bannumaom
bannumaom
banwangsritong

pracharath
bannumaom

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทยระบบการศึกษา
โครงการส่งเสริมสหกรณ์ผลการดำเนินงาน

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย
เดิมชื่อโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านกุด โคนตั้งอยู่ที่หมู่ ที่๓ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอวัฒนา นครจังหวัดปราจีนบุรีเนื่อง จากหมู่บ้านอยู่ห่างจาก โรงเรียน สปช.ถึง๖กิโลเมตร การคมนาคมเป็น ทางเกวียนในฤดูแล้งพอ ใช้การได้แต่ในฤดู ฝน ลำบากเนื่องจากน้ำท่วม ขังและมีคลองน้ำขวาง กั้นถึง๒คลอง ฤดูฝนน้ำไหล เชียว เด็กเล็กๆไม่สามารถไป โรงเรียนได้ จากปัญหาดัง กล่าวคณะกรรมการหมู่บ้าน จึง ได้ร่วมกันจัดหาที่ และสร้างอาคารเรียนชั่ว คราวขึ้นโดยมีผู้บริจาค ที่ดินให้ คือ นายอรุณน้ำ ทรัพย์๒๐ไร่และนายเปรื่องสังทิพย์ จำนวน๕ไร่รวม๒๕ไร่ ได้สร้างอาคาร เรียนชั่วคราว๔ห้องเรียนขึ้น และคณะกรรมการหมู่ได้ เดินทาง ไปติดต่อพ.ต.ต.สงบมา เทียนผบ.ร้อย๖ตำรวจตระเวนชายแดน (ยศ ขณะนั้น) เพื่อจัดตั้งโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนและขอคร%D

ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชาย แดนการบินไทย สังกัดกอง กำกับการตำรวจตระเวนชาย แดน ที่ ๑๒ จังหวัดสระแก้ว เปิดทำการ สอนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๓ โดยรับ เด็กจากหมู่ บ้านกุดโคน สระ หลวง และหนองไผ่ ดำเนินการ สอนเป็น ๒ ภาคเรียนดังนี้
ภาคเรียน ที ๑ เปิด ๑๖ พฤษภาคม ถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๗
ภาคเรียน ที่ ๒ เปิด ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๘

พื้นที่ของโรงเรียนและแหล่งน้ำ
โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด ๒๕ ไร่ มีพื้นที่ในการทำการเกษตร
 • ปลูกผลไม้ ๑๐๐ ต้น
 • ปลูกพืชผัก ๘๐๐ ตารางเมตร
 • เรือนเพาะชำ ๑๘ ตารางเมตร
 • บ่อเลี้ยงปลา ๔๐๐ ตารางเมตร แหล่งน้ำ คือ น้ำประปา, บ่อน้ำบาดาล, บ่อน้ำตื้น, แหล่งน้ำผิวดิน

 • จำนวนครูและนักเรียน
  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๒๐ คน เป็นชาย ๑๑๖ คน หญิง ๑๐๔ คน มีครูตำรวจ ตระเวนชายแดน ๘ นาย

  ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ
  ชื่อ - นามสกุล
  วุฒิ
  ตำแหน่ง
  ๑. จ.ส.ต.สุวิทย์ ต้นวิรัตน์
  ปวช.
  ครูใหญ่, โครงการปลูกหญ้าแฝก
  ๒. จ.ส.ต.คำบลิว สาขามุระ
  ม.ศ.๓
  โครงการฝึกอาชีพ
  ๓. ส.ต.ต.มงคล บุญเลิศ
  ปกส.สูง
  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  ๔. ส.ต.ต.สมจิตร หงษ์พรม
  ปวช.
  โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
  ๕. ส.ต.ต.กันทา เลิศสกุล
  ม.ศ.๕
  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  ๖. ส.ต.ต.สุวิทย์ แต้มกระโทก
  ม.๓
  โครงการส่งเสริมสหกรณ์
  ๗. ส.ต.ต.สุวรรณ ค่ำชู
  ม.๖
  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีน
  ๘. ส.ต.ต.จิระศักดิ์ เชี่ยวรอบ
  ม.๖
  โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

  ตารางจำนวนนักเรียน
  ชั้น
  ชาย
  หญิง
  รวม
  เด็กก่อนวัยเรียน
  ๑๔
  ๒๒
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  ๒๓
  ๒๒
  ๔๕
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
  ๑๖
  ๑๓
  ๒๙
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
  ๑๕
  ๑๘
  ๓๓
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
  ๒๓
  ๓๐
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
  ๑๔
  ๑๘
  ๓๒
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  ๑๑
  ๑๘
  ๒๙
  รวม
  ๑๑๖
  ๑๐๔
  ๒๒๐

  โครงการส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้รับผิดชอบ ส.ต.ต.สุวิทย์ แต้มกระโทก และ ส.ต.ต.จิระศักดิ์ เขี่ยวรอบ

  กิจกรรมที่ดำเนินการ
  ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์
  ๒. จัดตั้งร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียน
  ๓. หาสมาชิก
  ๔. จัดตั้งกรรมการนักเรียนรับผิดชอบ
  ๕. จัดการซื้อ-ขายโดยคณะกรรมการนักเรียน
  ๖. คิดเฉลี่ยผลกำไรเมื่อสิ้นปี
  ๗. รับสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน

  ผลการดำเนินงาน
  จัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าขึ้นในโรงเรียน โดยการรวมหุ้นจากสมาชิก
  ในราคาหุ้นละ ๑ บาท มีผู้ที่ถือหุ้น ๑,๐๔๐ หุ้น สมาขิก ๒๔๘ คน
  และได้รับการช่วยเหลือจากสหกรณ์จังหวัด ๒,๐๐๐ บาท
  พล.ต.ท.ชาติชาย ฉายอรุณ ๔,๐๐๐ บาท คุณมะลิวัลย์ ฉายอรุณ
  ๑,๐๐๐ บาท มูลนิธิเลิศสุมิตรกุล ๑๐,๐๐๐ บาท

  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
  สหกรณ์อำเภอคลองหาด


     
  แหล่งอ้างอิง: สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (๑๐)
  (ออก ท๑ ส๖๕๒๒ ๒๕๓๘)