kanbinthai
kaosarapee
klongjareansuk
thakenchai
bankoknoi
bantakfah
banthapakchee
bannumaom
bannumaom
banwangsritong

pracharath
bannumaom

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัยระบบการศึกษา
จำนวนครูและนักเรียน

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย หมู่ที่ ๕ บ้านคลองตะเคียน ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เหตุที่จัดตั้งเนื่องจากเป็นหมู่บ้าน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยมีนายสนอง โพธิ์ศรี เป็นผู้บริจาคที่ดิน ให้ก่อตั้ง ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับกอง กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ โดยมี พันตำรวจเอกสมนึก พลสิทธิ์ เป็นผู้กำกับการฯ และพันตำรวจ ตรีสมโภช วิไลจิตร เป็นผู้บังคับการฯในขณะนั้น

ประวัติบ้านคลองตะเคียนชัย
บ้านคลองตะเคียนชัย เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ต่อมาทางกรมป่าไม้ได้ จัดเป็นหมู่บ้านป่าไม้มีประชากร ๑,๓๙๕ ครอบครัว เป็นชาย ๑,๓๐๒ หญิง ๑,๐๒๐ คน รวม ๒,๓๒๒ คน นับถือศาสนาพุทธ ๙๗% คริสต์ ๒% อิสลาม ๑%
เป็นหมู่บ้านที่อยู่ที่ราบเชิงเขาตระกรุบ ติดกับเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤา ใน มีป่าไม้อุดมสมบรูณ์ แต่ถูกราษฎรบุกรุกทำลายเป็นประจำ สภาพดิน เป็นดินร่วนเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่ามาก มาย เช่น ช้าง เสือ ลิง ชะนี เก้ง นกต่าง ๆ ฯลฯ
มีอ่างเก็บน้ำ ๓ รอบหมู่บ้าน คือ อ่างเก็บน้ำคลองแพรกกะหมู ๑,๒,๓ ผู้นำหมู่บ้าน
นายอำนวย เนตรสว่าง กำนัน
นายบุญธรรม สะมีอิ ผู้ใหญ่บ้าน

ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ จังหวัดสระแก้ว เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยรับเด็กจากหมู่บ้านคลองตะเคียนชัย ดำเนินการสอนเป็น ๒ ภาคเรียน ดังนี้ ภาคเรียนที่ ๑ เปิด ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๓๗
ภาคเรียนที่ ๒ เปิด ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘

อาคารและสิ่งก่อสร้าง
อาคารเรียน ๑ หลัง จำนวน ๖ ห้องเรียน
บ้านพักครู ๒ หลัง
ห้องน้ำห้องส้วม ๘ ห้อง
ศาลาเอนกประสงค์ ๒ ห้อง
ห้องเด็กอนุบาล ๑ หลัง
โรงประกอบเลี้ยง ๑ หลัง

พื้นที่ของโรงเรียน
โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด ๒๗ ไร่ มีพื้นในการทำการเกษตร
- พื้นที่ปลูกผัก ๑๐๐ ตารางเมตร
- ปลูกไม้ผล ๔๘๑ ต้น
- เรือนเพาะชำ ๒๔ ตารางเมตร
- โรงเพาะเห็ด ๒๔ ตารางเมตร

จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้ง มีนักเรียน ๒๙ คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๒ คน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๕๑ คน เป็นชาย ๗๑ คน หญิง ๘๐ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย

ตารางแสดงจำนวนครูและวุฒิ
ชื่อ
ทำหน้าที่
๑. ด.ต.จรูญ ป้อมกฤษณ์ครูใหญ่
๒. จ.ส.ต.ชูชีพ ซื่อสัตว์โครงการฝึกอาชีพ , โครงการนักเรียนทุน
๓. ส.ต.ท.พนมพร ต่อน้อยโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๔. ส.ต.ต.ปรีดี ร่องแก้วโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
๕. ส.ต.ต.อนันตเสรี ทรงกลดโครงการส่งเสริมสหกรณ์
๖. ส.ต.ต.จีระวัต จันทายืนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๗. ส.ต.ต.สายันต์ พรมมา 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
ชั้นชายหญิงรวม
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (อนุบาล)๑๒๑๖๒๘
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑๑๑๒๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒๑๒๑๘
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓๑๔๑๐๒๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔๑๐๗๑๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕๑๑๑๓๒๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖๑๒๑๒๒๔
รวม
๗๑๘๐๑๕๑


แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(๑๙)
(สก ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๘)