ตารางแสดงวัตถุดิบที่นำไปประกอบอาหารกลางวัน


bannayao
bannaesan

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาวระบบการศึกษา
โครงการตามพระราชดำริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑๑ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่รับผิดชอบของ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๗ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี ๒๕๒๗ เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และห่างจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่อยู่ไกลที่สุดเป็นระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมในฤดูฝนลำบากมาก สองข้างทางมีสภาพเป็นป่าทึบทำให้เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่สามารถไปเรียนได้ ราษฎรในหมู่บ้าน จำนวน ๗๒ ครอบครัว ขณะนั้นได้เห็นความสำคัญถึงการศึกษาของบุตรหลาน จึงได้ร่วมใจกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๑ หลัง บนพื้นที่ ๓๕ ไร่ และประสานกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๑ นาย มีนักเรียนชาย-หญิง จำนวน ๔๐ คน และได้รับอนุญาติให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ และเปิดทำการสอนเมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๒๘
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้นมา มีราษฎรได้อพยพเข้ามาอยู่บ้านนายาวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีเด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับมากขึ้นตามลำดับ อาคารเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๖ ห้องเรียน ไปยังกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งต่อมา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศรีสังวาลย์ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ( สี่หมื่นบาทถ้วน ) ก่อสร้างอาคารเรียน และคุณหญิงบุญเจือ ชัยภัฎ ประธานมูลนิธิสตรีวิทยาอุปภัมภ์ร่วมสมทบ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ( สามแสนบาทถ้วน ) ทำการก่อสร้างโดยนักศึกษาอาจารย์วิทยาลัยครูพระนคร ชุดช่างกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ และราษฎรบ้านนายาว
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึงปัจจุบัน ได้มีภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนอาคารเรียน อาคารประกอบเพิ่มขึ้นอีกคือ นายสุเทพ ทิพไกรสร เจ้าของไร่ ศ. เศรณี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อสร้างอาคารแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง มูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ ( ห้าแสนบาทถ้วน ) นายสุชาติ ตันเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร ขนาด ๖ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง ซึ่งไม่มีฝา ไม่ปูพื้นซีเมนต์ หลังคามุงด้วยสังกระสี มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน ) ต่อมาเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราปรับปรุงซ่อมแซมฝาผนังและเทพื้นซิเมนต์เป็นมูลค่า๑๔๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน ) ทำการปรับปรุงโดยราษฎรบ้านนายาว คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และช่างก่อสร้าง อาคารเรียนแบบถาวร ขนาด ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงหมู จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนอุปกรณ์ และช่างก่อสร้างอาคารโรงเรียนอาหารแบบถาวร ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร มูลค่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ต่อมาราษฎรบ้านนายาวและราษฎรบ้านนาดี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เทพื้นซิเมนต์เพิ่มเติมในพื้นที่ ๑๒๐ ตารางเมตร มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท ( สองหมื่นบาท ) ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ ร่วมมือกับราษฎรบ้านนายาว จัดชุดช่างดำเนินการจนสำเร็จ
ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๒๗ นาย ครูช่วยสอน ๔ คน เป็นชาย ๒ คน เป็นหญิง ๒ คน ผู้ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๒ คน นักเรียน ชาย - หญิง จำนวน ๘๓๐ คน เป็นเด็กชาย ๔๓๒ คน เป็นเด็กหญิง จำนวน ๓๙๘ คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดกลุ่มโรงเรียนท่ากระดาน สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสนามชัยเขต สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ระบบการศึกษา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ จังหวัดสระแก้ว เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยรับเด็กจากหมู่บ้านนายาว บ้านทุ่งเหียง บ้านภูงาม บ้านคลองพวา บ้านป่างิ้ว บ้านนาอิสาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และบ้านหนองสาหร่าย ตำลบวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับการศึกษาเป็นประจำทุกปี

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนหมู่บ้านต่าง ๆ ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน

หมู่บ้าน๒๕๓๔ ๒๕๓๕๒๕๓๖ ๒๕๓๗
ชายหญิง รวมชาย หญิงรวม ชายหญิง รวมชาย หญิงรวม
บ้านนายาว๓๔๕ ๓๓๒๖๘๐ ๓๖๑๒๗๓ ๖๓๔๓๙๙ ๓๖๘๗๖๗ ๔๐๓๓๖๘ ๗๗๑
บ้านทุ่งเหียง๑๓ ๑๐๒๓ ๑๗๑๒ ๒๙๒๐ ๑๕๓๕ ๒๕๒๐ ๔๕
บ้านภูงาม๑๒๑๐๑๕ ๑๓ ๒๐
บ้านครองพวา๑๐ ๑๓๑๐ ๑๗ ๑๒๒๐
บ้านป่างิ้ว๑๒
บ้านนาอีสาน- --
บ้านหนองสาหร่าย- --
รวม๓๗๔ ๓๕๔๗๒๘ ๓๙๗๓๑๒ ๗๐๙๔๔๑ ๔๑๓๘๕๔ ๔๕๗๔๒๗ ๘๘๔

 

การดำเนินการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ได้กำหนดภาคเรียนออกเป็น ๒ ภาคเรียน คือ
 • ภาคเรียนที่ ๑เปิดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๑๐ ตุลาคม
 • ภาคเรียนที่ ๒เปิดวันที่ ๑ ธันวาคม ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม

  หลักสูตรที่ใช้คือ หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ดำเนินการสอนโดยครูตำรวจตระเวนชายแดน และครูอาสาสมัครช่วยสอน เปิดทำการสอนตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อจบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว นักเรียนจะได้รับหลักฐานแสดงผลการเรียน ป. ๐๕ และใบประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่จบการศึกษา สามารถเข้ารับการศึกษาต่อในชั้นสูงขึ้นในสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งอื่น ๆ ได้
 • อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

  ทางโรงเรียนมีอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

  สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกผู้ให้การสนับสนุน
  ๑. อาคารเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศรีสังวาลย์ได้พระราชทาน
  ๑.๑ อาคารสมเด็จย่าทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
  อาคารขนาด ๖ ห้องเรียนคุณหญิงบุญเจือ ชัยพัฒน์ ประธานมูลนิธิสตรีวิทยาอุปถัมภ์
  งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาทร่วมสมสมทบ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
   ทำการก่อสร้างโดย นักศึกษาอาจารย์วิทยาลัยครพระนครช่าง
   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ และราษฎรบ้านนายาว
  ๑.๒ อาคารเรียนแบบกึ่งถาวรนายสุชาติ ตันเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดฉะเชิงเทรา
  อาคารขนาด ๖ ห้องเรียนสมทบร่วมกับราษฎรบ้านนายาว เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
  งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาทนอ.หญิง นิตย์ กุลละวนิตย์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา
   จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
   ทำการก่อสร้างโดย ชุดช่างจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชาย
   แดนที่ ๑๒ และราษฎรบ้านนายาว
  ๑.๓ อาคารเรียนเทคนิคคณะอาจารย์ นักศึกษาอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
  ขนาด ๔ ห้องเรียนและราษฎรบ้านนายาว
  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาทกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒
  ๑.๔ อาคารศูนย์พัฒนา
  เด็กเล็กแบบกึ่งถาวร
  ร่วมกับราษฎรบ้านนายาว จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๕อาคารเรียนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยช่างกลปทุมวันกองกำกับการ
  แบบถาวร ขนาด ๔ ห้องเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ และราษฎรบ้านนายาว
  งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. อาคารเรียนประกอบ 
  ๒.๑ อาคารโรงอาหารสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ชมรมผู้เลี้ยงสุกร จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ขนาด ๑๐ x ๔๐ เมตร แบบถาวรจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒
  งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาทราษฏรบ้านนายาว, ราษฎรอำเภอนาดี
  ๒.๒ อาคารเอนกประสงค์แบบกึ่งถาวรนายสุเทพ ทิพยไกรสร (เจ้าของไร่ ศ.เศรณี) บ. อ่างเสือดำ
  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทต. ท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
  ๒.๓ อาคารพยาบาลพระครูวินัยธรบุญชัย จิตตปาโล ฝ่ายบริหารและผู้จัดการงานบรรเทา
  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาททุกข์โรงเจวัดโสธรฯ อ.เมือง จว. ฉะเชิงเทรา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
  ๒.๔ ห้องสหกรณ์สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
  งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท 
  ๒.๕ ห้องสมุดสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
  งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท 
  ๒.๖ หอถังพระครูวินัยธรบุญชัย จิตตปาโล
  งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาทฝ่ายบริหารและผู้จัดการงานบรรเทาทุกข์ โรงเจวัดโสธรฯ
  ๒.๗ ส้วมขนาด ๕ ห้องกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒
  งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๘ ส้วมขนาด ๓ ห้องกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒
  งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 
  ๒.๙ ส้วมขนาด ๑๐ ห้องสำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต
  งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑๐ ส้วมขนาด ๕ ห้องกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒
  งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑๑ ส้วมขนาด ๔ ห้องพระครูวินัยธรบุญชัย จิตตปาโล ฝ่ายบริหารและผู้จัดการงานบรรเทา
  งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาททุกข์โรงเจวัดโสธรฯ ราษฎรบ้านนายาว
  ๒.๑๒ สนามเด็กเล่นวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
  งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑๓ โรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
  พร้อมอุปกรณ์และไก่พันธุ์ไข่
  จำนวน ๑๒๑ ตัว และอาหาร
  งบประมาณ ๒๖,๑๘๐ บาท
  วิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา คณะครู ตชด. และราษฎรบ้านนายาว
  ๒.๑๔โรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง วิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา คณะครูตชด.
  พร้อมอุปกรณ์และไก่ จำนวน ๕๐ ตัวและราษฎรบ้านนายาว
  และอาหาร งบประมาณ ๒๖,๑๐๐ บาท 
  ๒.๑๕ โรงเรือนเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ พร้อมวิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา,ชมรมผู้เลี้ยงสุกรฉะเชิงเทรา
  อุปกรณ์และไก่ จำนวน ๑๒๐ ตัว และ 
  อาหาร งบประมาณ ๒๔,๙๐๐ บาท 
  ๒.๑๖โรงเรือนเลี้ยงสุกรพร้อมอุปกรณ์ และ 
  สุกร ๗ ตัวพร้อมอาหาร ๖๔,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑๗ เครื่องมือสื่อสารพร้อมอุปกรณ์สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ชมรมสุกร จังหวัดฉะเชิงเทรา
  กำลังส่ง ๕๐ วัตต์ และสูง ๓๐ เมตรพระครูวินัยธรบุญชัย จิตตปาโล ฝ่ายบริหารและผู้จัดการงาน
  จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทบรรเทาทุกข์โรงเจวัดโสธรฯ
  ๒.๑๘ เตียงพยาบาล เครื่องมือการแพทย์ 
  พร้อมยา และเวชภัณฑ์ 
  ๒.๑๙ สื่อการเรียนการสอนทีวีสี ขนาดพระครูวินัยธรบุญชัย จิตตปาโล ฝ่ายบริหารและผู้จัดการงาน
  บรรเทาทุกข์โรงเจวัดโสธรฯ
  ๒๑ นิ้ว พร้อม วีดีโอพระครูวินัยธรบุญชัย จิตตปาโล ฝ่ายบริหารและผู้จัดการงาน
  บรรเทาทุกข์โรงเจวัดโสธรฯ

  จำนวนครูและนักเรียน

  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเด็กก่อนวัยเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น ๘๘๔ คน เป็นชาย ๔๕๗ คน หญิง ๔๒๗ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ทำการสอน ๒๙ คน ครูอาสาสมัครช่วยสอน ๔ คน ( ชาย ๒ คน หญิง ๒ คน และผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนเป็นหญิง ๒ คน )

  ตารางแสดงจำนวนครูที่ทำการสอนในโรงเรียน

  ยศ - ชื่อ - นามสกุล
  คุณวุฒิ
  อายุราชการการเป็นครู
  การมอบหมายหน้าที่ที่ทำ
  จสต.ปัญญา นันต๊ะแก้ว
  ม. ๖
  ครูใหญ่บริหารบุคลากร
  จสต.เกรียงศักดิ์  ศิรินอก
  ปก.ศ
  ผู้ช่วย ฯ บริหารบุคลากร
  สตอ.ประทุม พนมผา
  มศ.๕
  โครงการตามพระราช
  ดำริ/โครงการฝึกอบรม
  สตท.สุกัน ลอมไธสง
  ปวช.
  วิชาการ, เด็ก นร. ทุนในพระ
  บรมราชานุเคราะห์
  สตต.มานัตร์ เจริญ
  ม.๖
  มวลชนสัมพันธ์, โครงการปลูก
  ป่าแฝก
  สตต.ชัยยันต์ สุวรรณ
  ม.๖
  พยาบาล รร. โครงการควบคุม
  โรคขาดสารไอโอดีน
  สตต.อุทิศ สีสุ่น
  ม.๖
  กิจการนักเรียน โครงการเลี้ยง
  ไก่พันธุ์ไข่
  สตต.วิเชียร กลั่นความดี
  ปวช.
  ธุรการโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
  สตต.เกียรติศักดิ์ หิรัญโรจน์
  ปก.ศ.สูง
  โครงการฝึกอาชีพ, โครงการ
  เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  สตต.สุรินทร์ ชาญสูงเนิน
  ปวช.
  การเงิน โครงการอนุรักษ์
  ทรัพยากรธรรมชาติ
  สตต.ชาญฤทธิ์ เย็นสันเทียะ
  ปวช.
  วิชาการ โครงการเลี้ยงสุกร
  สตต.สุขุม พลตื้อ
  ปก.ศ.สูง
  ธุรการ โครงการส่งเสริม
  คุณภาพการศึกษา
  สตต.โอร่อน บุญสา
  ปก.ศ.สูง
  วิชาการ โครงการอนุรักษ์
  ทรัพยากรธรรมชาติ
  สตต.มิตรชัย สิงห์โตศิริ
  ม.๖
  โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในรร.
  สตต.สากล แสงยศ
  มศ.๕
  อาคารสถานที่, โครงการเลี้ยง
  ปลาดุก ปลาตะเพียน
  สตต.ประสิทธ์ อุปัน
  ม.๖
  -
  สตต.ธีระพล พรพรหม
  ม.๖
  -
  สตต.นุวัติ สัจจะ
  ม.๖
  -
  สตต.พงษ์เดช ไชยทะ
  ม.๖
  -
  สตต.สหพล งามวิลัย
  ม.๖
  -
  สตต.มงคล บุญเลิศ
  ปก.ศ.สูง
  -
  สตต.เจริญ บุราญรมย์
  ค.บ.
  -
  สตต.สุนทร ตั้งใจ
  ปวช.
  -
  สตต.สไกร เหล่า
  ม.๖
  อาคารสถานที่
  สตต.สาคร ทองนอก
  ม.๖
  พยาบาล รร.
  พลฯคมสัน นวลใส
  ปวส.
  มวลชนสัมพันธ์
  พลฯสุรเดช ทัศบุตร
  ปวช.
  อาคารสถานที่, โครงการประปา
  โรงเรียน
  พลฯชันพิพัฒน์ หอยสังข์
  ม.๖
  โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในรร.
  พลฯประหยัด ศรีสม
  ม.๖
  ๑๕ วัน
  มวลชนสัมพันธ์, เรือนเพาะชำ
  นายกรกฎ ประภากร
  กศ.บ.
  ครูอาสาสมัครช่วยสอน
  นายเพชินพรม ปะวะเด
  วท.บ.
  ครูอาสาสมัครช่วยสอน
  นางสมพิษ อิ่มทองคำ
  ปก.ศ.สูง
  ครูอาสาสมัครช่วยสอน
  นางสาวบังอร ศรีสด
  กศ.บ.
  ครูอาสาสมัครช่วยสอน
  นางนภา นันต๊ะแก้ว
  ม.๓
  ผู้ดูแลเด็ก
  นางชวลิต สิงห์โตศิริ
  ม.๖
  ผู้ดูแลเด็ก

  ตารางแสดงจำนวนนักเรียนประจำปี ๒๕๓๗

  ชั้น
  ชาย
  หญิง
  รวม
  เด็กก่อนวัยเรียน
  ๕๑
  ๕๑
  ๑๐๒
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  ๖๘
  ๖๑
  ๑๒๙
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
  ๖๐
  ๖๗
  ๑๑๗
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
  ๖๔
  ๗๒
  ๑๓๖
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
  ๗๖
  ๖๔
  ๑๔๐
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
  ๖๕
  ๖๘
  ๑๓๓
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  ๗๓
  ๕๔
  ๑๒๗
  รวม
  ๔๕๗
  ๔๒๗
  ๘๘๔

  โครงการตามพระราชดำริ

  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพเด็ก และเยาวชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริขึ้นใน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ( พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ )
  สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ได้ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ คือ
  แผนงานด้านอาหารและโภชนาการและสุขภาพอนามัย
  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ และผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา พอสรุปได้ดังนี้

  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย
  ๑. ส.ต.ต.เกียรติศักดิ์ หิรัญโรจน์ ทำหน้าที่ หัวหน้าโครงการ และรับผิดชอบดูแล พืชผักสวนครัว และไม้ผล
  ๒. ส.ต.ต.อุทิศ สีสุ่น รับผิดชอบดูแล การเลี้ยงไก่
  ๓. ส.ต.ต.ชาญฤทธิ์ เย็นสันเทียะ รับผิดชอบดูแล การเลี้ยงสุกร
  ๔. ส.ต.ต.สากล แสงยศ รับผิดชอบดูแล การเลี้ยงปลา
  ๕. ส.ต.ต.นุวัติ สัจจะ รับผิดชอบ การเลี้ยงเป็ด

  พื้นที่ในการดำเนินการโครงการ

  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ได้กำหนดพื้นที่ในการดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา โดยจำแนกพื้นที่ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
  ๑. พื้นที่สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว จำนวน ๑ ไร่
  ๒. พื้นที่สำหรับปลูกไม้ผล จำนวน ๑๕ ไร่ ๒ งาน
  ๓. พื้นที่สำหรับปศุสัตว์ จำนวน ๑ งาน ๔๔ ตารางวา
  ๔. พื้นที่สำหรับทำประมง จำนวน ๒ ไร่ ๑ งาน

  การประกอบอาหารกลางวัน
  โรงเรียน ได้นำวัตถุดิบที่ได้รับจากการผลิตตามโครงการนำไปประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนสำหรับบริโภคทั้งหมด ปัจจุบันได้ประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียน จำนวน ๕ ครั้ง ต่อสัปดาห์ จัดอาหารเสริม (น้ำนมถั่วเหลือง ) จำนวน ๓ ครั้งต่อสัปดาห์ ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ -๒๕๓๖ มีผลการประกอบเลี้ยงพอสรุปได้

  วัตถุดิบที่นำไปประกอบอาหารกลางวัน
  ปริมาณ ( กก. )
  ๒๕๓๔
  ๒๕๓๕
  ๒๕๓๖
  ๑. เนื้อสัตว์
  - สัตว์ปีก
  -
  ๒๑๗
  ๗๕.๕
  -ไข่ (ฟอง)
  -
  ๑๗๗.๗
  ๑๓๒
  ๒. ประเภทถั่วเมล็ดแห้ง เช่น
  - ถั่วเขียว ถั่วลิสง และถั่วเหลือง
  -
  -
  -
  ๓. ประเภทพืชผัก
  ๒,๓๙๕
  ๓,๑๘๖
  ๓,๑๐๗
  ๔. ประเภทผลไม้
  ๑๐๓
  ๑๕๐
  ๒๓๒

  ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน

  การดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ได้มีการวัดภาวะทุพโภชนาการของเด็กนักเรียน เพื่อต้องการทราบถึงความเจริญเติบโต และการขาดสารอาหารในเด็กนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาแก้ปัญหาในด้านการผลิต , คุณภาพของอาหาร เพื่อให้ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนลดลงโดยในรอบปีการศึกษา๒๕๓๔ - ๒๕๓๖ ได้มีการสำรวจดังนี้

  ตารางแสดงภาวะโภชนาการของเด็ก

  ครั้งที่ จำนวนนักเรียน
  ทั้งหมด หมายเหตุ
  ปี จำนวนนักเรียน
  ที่ตรวจ
  ภาวะโภชนาการ
  จำนวนปกติ จำนวนไม่ปกติ
  คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ เมื่อ
  ๒๕๓๔   ๗๒๘ - - - - - - -
  ๒๕๓๕
  ๗๐๙
  ๗๐๙
  ๖๔๕
  ๖๖๔
  ๙๐.๙๗
  ๙๓.๖๕
  ๕๐๕
  ๕๔๐
  ๗๘.๓๐
  ๘๔.๓๔
  ๑๔๐
  ๑๐๔
  ๒๑.๗๐
  ๑๕.๖๖
  ๓ มิ.ย. ๓๕
  ๓๐ ก.ย. ๓๕
  ๒๕๓๖

  ๘๕๔
  ๘๕๔
  ๘๕๔
  ๘๐๐
  ๘๔๔
  ๘๑๘
  ๙๓.๖๕
  ๙๘.๘๒
  ๙๕.๗๘
  ๖๗๖
  ๖๑๗
  ๖๑๓
  ๘๔.๕
  ๗๓.๔๒
  ๗๔.๙๔
  ๑๒๔
  ๒๒๗
  ๒๐๕
  ๑๕.๕๐
  ๒๖.๕๘
  ๒๕.๐๖
  ๔ มี.ค. ๓๖
  ๗ มิ.ย. ๓๖
  ๓๐ ก.ย. ๓๖
  ๒๕๓๗ ๘๕๔ ๘๕๔ ๑๐๐ ๗๒๒ ๘๔.๘๓ ๑๓๒ ๑๕.๑๗ ๒๔ ก.พ. ๓๗

  การเจ็บป่วยของนักเรียน
  ถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษา ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖ มีนักเรียนที่เจ็บป่วยด้วยสาเหตุต่าง ๆ

  ตารางแสดงสถิติการเจ็บป่วยของเด็กนักเรียน
  ปีการศึกษาและจำนวนนร.
  (ชนิดของโรค )
  ปี ๒๕๓๔ จำนวน
  นร. ๘๒๘ คน
  ปี ๒๕๓๕ จำนวน
  นร. ๗๐๙ คน
  ปี ๒๕๓๖ จำนวน
  นร. ๘๕๔ คน
  รวมนักเรียนเจ็บป่วย
  แยกเป็นชนิดของโรค
  ไอกรน
  -
  ไข้หวัด
  ๘๒
  ๗๑
  ๖๘
  ๒๒๑
  หืด
  ๑๙
  ปอดบวม
  -
  -
  -
  -
  ท้องร่วง
  ๑๒
  ๑๖
  ๒๖
  ๕๔
  มาลาเรีย
  ๑๕
  ๑๒
  ๑๐
  ๓๗
  หอบหืด
  -
  -
  -
  -
  พยาธิ
  ๓๐
  ๑๕
  ๑๒
  ๕๗
  ผื่น แพ้
  ๑๔
  กรากเกลื้อน, เชื่อรา
  ๑๓๓
  ๑๒๘
  ๘๐
  ๓๔๑
  ตาแดง
  ๑๕
  ๒๐
  ๑๘
  ๕๓
  หูน้ำหนวก
  ๑๐
  ๑๘
  หิดเหา
  ๒๐๑
  ๑๘๖
  ๑๐๙
  ๔๘๖
  ฟันผุ
  ๕๗
  ๔๑
  ๑๒
  ๑๑๐
  ทำแผลฉีดยา
  ๓๒๐
  ๓๒๗
  ๑๒๖
  ๗๗๓

     

  แหล่งอ้างอิง : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒. (๔๗)
  (ฉช ท๑ ส๖๑๔๒ ๒๕๓๗)