ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยฟองระบบการศึกษา
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่ดำเนิน

ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยฟอง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยฟอง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ โดยราษฎรบ้านสะจุก บ้านสะเกี้ยง และบ้านห้วยฟอง ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง บนที่ดินประมาณ ๔ ไร่ ที่นายศรีเดช ช่างเงิน กำนันตำบลขุนน่านบริจาคให้ ซึ่งจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ต่อมาเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๐ ได้รับการยกฐานะเป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อว่า "โรงเรียนบ้านห้วยฟอง" ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๐ ไร่

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้านห้วยฟองหมู่ที่ ๖ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ตั้งบนภูเขาสูง สภาพที่ตั้งหมู่บ้านเป็นหย่อมบ้านตามเนินเขา ตั้งอยู่ห่างกันประมาณ ๓ - ๔ กิโลเมตร สภาพอากาศหนาวเย็น

การคมนาคม
เป็นถนนลูกรังจากถนนลาดยางไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ใช้ได้ในฤดูแล้ง ส่วนในฤดูฝนถนนจะขาดเป็นช่วงๆ ส่วนมากเป็นทางลาดชัน ระยะทางห่างจาก สปอ.เฉลิมพระเกียรติ ๖๑ กิโลเมตร ห่างจาก สปจ.น่าน ๒๐๖ กิโลเมตร

จำนวนประชากร
มีประชากร จำนวน ๓๓๖ คน แยกเป็น ๘๑ ครัวเรือน เป็นชาวเผ่าถิ่น

การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทำไร่ และค้าขาย

ผู้นำหมู่บ้าน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน   นายศรีเดช   ช่างเงิน

ข้อมูลทั่วไปหมู่บ้านใกล้เคียง
๑. หมู่บ้านสะจุก ห่างจากหมู่บ้านห้วยฟอง ประมาณ ๒ กิโลเมตร มีประชากร ๔๑๑ คน เป็นชาวเผ่าถิ่น มีฐานะยากจน เป็นที่ตั้งสถานพยาบาล (ศสช.)
๒. หมู่บ้านสะเกี้ยง ห่างจากหมู่บ้านห้วยฟอง ประมาณ ๔ กิโลเมตร มีประชากร ๕๑๓ คน เป็นชาวเผ่าถิ่น มีฐานะยากจน เป็นที่ตั้งฐาน ตชด.
๓. หมู่บ้านเปีองซ้อ ห่างจากหมู่บ้านห้วยฟอง ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีประชากร ๖๑๑ คน เป็นชาวเผ่าถิ่น มีฐานะยากจน อยู่ติดชายแดนลาว

ระบบการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ โดยรับเด็กจากหมู่บ้านสะจุก บ้านสะเกี้ยง และบ้านห้วยฟอง ดำเนินการสอนเป็น ๒ ภาคเรียน ดังนี้
 • ภาคเรียนที่ ๑ เปิด ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐
 • ภาคเรียนที่ ๒ เปิด ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ถึง ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๑

 • อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
  ทางโรงเรียนมีอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ดังนี้

  อาคารสถานที่
  ผู้ให้การสนับสนุน
  ๑.อาคารเรียนชั่วคราว ชาวบ้านบ้านสะจุก บ้านสะเกี้ยง บ้านห้วยฟอง และงบปรับปรุง สปช.
  ๒. อาคารเรียนชั่วคราว ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และงบปรับปรุง สปช.
  ๓. อาคารเรียนชั่วคราว ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ๔. อาคารเรียนถาวร ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน สปช. ปีงบประมาณ ๒๕๔๐

  จำนวนครูและนักเรียน
  เมื่อเริ่มก่อตั้ง มีนักเรียน ๒๖๔ คน มีครู ๑ คน
  ปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๔๐) มีนักเรียน ๓๓๖ คน เป็นชาย ๑๖๗ คน หญิง ๑๖๙ คน มีครู ๖ คน ผู้ดูแลเด็ก ๑ คน

  ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ
  ชื่อ - นามสกุล
  คุณวุฒิ
  รับผิดชอบโครงการฯ
  ๑. นายวีระยุทธ กันทะเสน ค.บ. รักษาการฯ ครูใหญ่/โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  ๒.  นายศฤงคาร เรืองกาอินทร์ ค.บ. โครงการส่งเสริมสหกรณ์
  ๓. นางชวนพิศ ปันตาดี ค.บ. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
  ๔.  น.ส.สุภารัตน์ นาคว้าย ค.บ.  
  ๕. น.ส.เดือนฉาย จันทะ ค.บ. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ๖.  น.ส.ณัฐณิชา รัตนวรกร ค.บ.  
  ๗. น.ส.พิชชาพร อุ่นถิ่น ม.๓ ผู้ดูแลเด็ก

  ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๐
  ชั้น
  ชาย
  หญิง
  รวม
  เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
  ๑๒
  ๑๖
  ๒๘
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  ๓๔
  ๒๖
  ๖๐
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
  ๒๐
  ๒๐
  ๔๐
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
  ๑๕
  ๑๗
  ๓๒
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
  ๓๐
  ๓๔
  ๖๔
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
  ๔๗
  ๕๑
  ๙๘
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  ๑๔
  รวม
  ๑๖๗
  ๑๖๙
  ๓๓๖

  โครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดำเนินการอยู่
  เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้น ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) ดังต่อไปนี้

  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ครูผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวเดือนฉาย จันนะ
  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ สปจ.น่าน และป่าไม้อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

  กิจกรรมที่ดำเนิน
  ๑. ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่สาธิตเพื่อขยายพันธุ์ จำนวน ๒๐๐ ตารางวา
  ๒. ปลูกต้นมะค่าโมง เสี้ยวดอกขาว เสริมในพื้นที่อนุรักษ์ของหมู่บ้าน จำนวน ๑ ไร่

  แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
  สยามบรมราชกุมารี. (๑๐๙)
  (นน. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๔๐)