ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซวระบบการศึกษา
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตารางแสดงจำนวนนักเรียน

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว

ตั้งอยู่ หมูที่ ๕ ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้ง และเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒ โดย พ.ต.อ. มีชัย นุกูกิจ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๓ ได้ยื่นเรื่องขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนไปยังกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และได้รับอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าว โดยความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว เปิดทำการสอนครั้งแรกเริ่มจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ มีนักเรียนทั้งหมด ๔๖ คน ชาย ๒๐ คน หญิง ๒๖ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๒ นาย โดย จ.ส.ต. ปิยะ ถิ่นสุข เป็นครูใหญ่
สภาพโดยทั่วไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖ ไร่ ๓ งาน สำหรับที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียน ได้รับบริจาคจากนายสงวน ปุยวงค์ และนางจันทร์ ประธาน
การจัดการเรียนการสอนใช้หลักสูตรแผนการเรียนการสอน ของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี ๒๕๒๔ และทางโรงเรียน ได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เมื่อปี ๒๕๒๖ ได้รับการอนุเคราะห์ทุนจัดสร้างอาคารเรียนถาวร จากคณะนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๓๕,๓๖ ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ มีนักเรียนจำนวน ๖๖ คน ชาย ๓๕ คน หญิง ๓๑ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๘ นาย ครูช่วยสอน ๓ คน

ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในสังกัดของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยรับเด็กจากหมู่บ้านหนองมะแซว และบ้านโนขี้เหล็ก ดำเนินการสอนเป็น ๓ ภาคเรียน ดังนี้
 • ภาคเรียนที่ ๑ เปิด ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗
 • ภาคเรียนที่ ๒ เปิด ๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ ถึง ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
 • ภาคเรียนที่ ๓ เปิด ๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๘

 • อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
  ทางโรงเรียนมีอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

  สิ่งก่อสร้าง
  ผู้ให้การสนับสนุน
  ๑. อาคารเรียน คณะนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ ๓๕, ๓๖
  ๒. ห้องสมุด วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
  ๓. ห้องพยาบาล กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒๒
  ๔. ห้องส้วม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒
  ๕. สนามเด็กเล่น คณะครู ตชด. , นักศึกษาฝึกสอนจากวิทยาลัยครู
  อุบลราชธานี

  จำนวนครูและนักเรียน
  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น ๖๖ คน เป็นชาย ๓๕ คน หญิง ๓๑ คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๘ คน ครูช่วยสอน ๓ คน

  ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ
  ยศ – ชื่อ –นามสกุล
  คุณวุฒิ
  รับผิดชอบโครงการฯ
  ๑. จ.ส.ต.สุนทร สุภสร พ.ม. ครูใหญ่
  ๒. จ.ส.ต.สุพัฒน์พงษ์ แสงปาก ค.บ. ครู
  ๓. จ.ส.ต.วีระชัย ไตรษร ป.กศ.สูง ครู
  ๔. จ.ส.ต.สุขุม สีแดง ป.กศ. ครู
  ๕. จ.ส.ต.วุฒิไกร หนูดี   ครู
  ๖. ส.ต.อ.คัญทรง บังถาเรือง   ครู
  ๗. ส.ต.ท.ประพันธ์ บุปผาดา ป.วค. ครู
  ๘. ส.ต.ท.ปัญญา ประชุมรักษ์ ค.บ. ครู

  ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
  ชั้น
  ชาย
  หญิง
  รวม
  เด็กก่อนวัยเรียน
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  -
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
  ๑๐
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
  ๑๑
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
  ๑๑
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  รวม
  ๓๕
  ๓๑
  ๖๖

  โครงการตามพระราชดำริที่ดำเนินการ
  เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริขึ้น ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๓๙)

  งานด้านอาหารและโภชนาการและสุขภาพอนามัย
  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  เริ่มเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เด็กมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่ารับประทาน โดยยนำผลผลิตทางการเกษตรที่นักเรียนผลิตขึ้นเองในโรงเรียนมาใช้ประกอบอาหาร
  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ คือ จ.ส.ต. วีระชัย ไตรษร
  ผู้ดำเนินงานโครงการ คือ จ.ส.ต. สุนทร สุภสร

  ผลของการดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในปัจจุบัน มีดังนี้
  กิจกรรม ผลการดำเนินงาน หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
  ๑. การปลูกพืชผัก หอม, พริก, มะเขือ, ตะไคร้
  ผักบุ้ง, ผักกาด, ตำลึง,บวบ
  เกษตรอำเภออำนาจเจริญ,
  เคหกิจเกษตร
  ๒. การปลูกไม้ผล มะม่วง , มะพร้าว กก.ตชด. ๒๒
  ๓. การเลี้ยงสัตว์ ไก่พันธุ์เนื้อ, ไก่พันธุ์ไข่,
  ไก่พื้นเมือง, ปลา
  กก.ตชด.๒๒, ประมงจังหวัด
  อุบลราชธานี
  ๔. การถนอมอาหาร การทำอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
  เกษตรอำเภออำนาจเจริญ

  แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
  สยามบรมราชกุมารี . (๘๐)
  (อีสาน ท๑ ส๖๕๒๖๒ ๒๕๓๗)