janthaburi
trad

sakraw
shachesao
kanjanaburi
ratchaburi
prachuap
phetchaburi
surin
ubon
amnatcharoen
yaso
mukdahran
nakhonpranom
loei
udon
nognkhai

phitsanulok
uttaradit
nan
chiangrai

chiangmai
maehonson
tak

chumpron
surat
ranong
nakhonsri
songkhla

phatthalung

yala
nara
ความเป็นมา
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ เด็ก นักเรียนในโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนให้มีมาตรา ฐานการศึกษาที่สูงขึ้นมี สื่อการสอน ที่เหมาะสมซึ่ง ทางกรมการฝึกหัดครูได้ มอบหมายให้วิทยาลัยครู ต่างๆ ทั่วประเทศ ๓๖ แห่งที่ตั้ง อยู่ใน พื้นที่เป้าหมายรับไปดำ เนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

พื้นที่เป้าหมาย

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เป้าหมายของโครงการ

๑.นักเรียนมีอัตราการมาเรียนสูง
๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับกลางขึ้นไปเมื่อเทียบกับกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่นั้นภายในปี ๒๕๓๙
๓.ลดอัตราการเรียนซ้ำชั้นให้เป็นร้อยละ ๕

แนวความคิดในการดำเนินงาน

๑.การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูด้วยการเพิ่มอัตราส่วนจำนวนครูต่อจำนวนชั้นเรียน
เป็น ๑:๑ และการลดภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องการสอนของครูรวมทั้งการเพิ่มขวัญและกำลังใจ
ของครู
๒.การวัดผลการศึกษา ให้อิงมาตราฐานของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
๓.การให้ความสำคัญแก่การใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่
๔.การจัดให้มีการนิเทศงานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๕.การเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนก่อนเข้าเรียนชั้นประถมฯ และเมื่อจบการศึกษาแล้ว
๖.การปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดจน
สำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๗.การให้แนวความคิดของโรงเรียนชุมชนในการดำเนินโครงการ

กิจกรรมสำคัญ

๑.วางแผนระยะยาวและปฏิบัติการในทุกโรงเรียน
๒.พัฒนาบุคคลากรคือครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่อง
๓.สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.จัดกิจกรรมร่วมหลักสูตรโดยเน้นกิจกรรมการเกษตร การอาชีพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การปลูกฝังการจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๕.สนับสนุนการจัดสำนักงาน อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดี
๖.จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๗.นิเทศและติดตามงาน
๘.จัดชั้นอนุบาลในโรงเรียน
   

แหล่งอ้างอิง: สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี .(๓)
(ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๗)