janthaburi
trad

sakraw
shachesao

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๒
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลอ้อนส์มหาจักร์ ๘
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ ๓