ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประตูด่านระบบการศึกษา
โครงการฝึกอาชีพรายการสิ่งของพระราชทาน

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประตูด่าน

หมู่ ๗ บ้านประตูด่าน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ความเป็นมา
สืบเนื่องจากชาวบ้านประดู่ด่านเล็ง เห็นว่าเด็กนักเรียนต้องเดินทางไปเรียน ไกล และลำบากมากในฤดูฝน น้ำท่วมลำ ห้วยทำให้เดินทางไปโรงเรียนลำบาก มาก จึงได้ร่วมกันสร้างโรงเรียนขึ้น มี ความกว้าง ๕ วา ยาว ๘ วา โครงไม้ไผ่ หลังคามุงจาก ฝา ไม้รวก เป็นอาคารแบบโรงเรือนได้รับ วัสดุก่อสร้างจากกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนเขต ๗ และได้รับมอบที่ ดินจาก
๑. หลวงพ่อเบิ้ม ศรีนุ่ม จำนวน ๑๑ ไร่
๒. นางอุทัย ผลอุดม จำนวน ๕ ไร่
๓. นายกิตติ พงษ์วิทยภา นุ จำนวน ๕ ไร่
ต่อมาวิทยาลัยครู นครปฐมและโรงเรียนการเดินเรือ พานิชราชนาวี ได้มาทำการตีฝาให้ ใหม่ และเทพื้นปูนให้และได้งบจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๗ เพิ่ม เติมและในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ วิทยาลัยครูจันทร เกษม ได้มาขยายห้องเรียนเพิ่มชั้นให้ และเปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้อง โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนประตูด่านตั้งอยู่ห่าง จากตังเมือง ๕๘ กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดถึง โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิด ชอบของศูนย์สงครามพิเศษลพบุรี ทางโรง เรียนยังไม่มีใบที่ดินเป็นของ ตนเอง มีประชาชนอาศัยอยู่ ๗๕ ครอบครัว ประชาชน ๕๘๒ คน

ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประตู ด่าน เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๑๓ จังหวัดกาจนบุรี กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนเปิด ทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๒ โดยรับ เด็กจากหมู่บ้านหนองบ้านเก่า, บ้านห้วย น้ำขาว ดำเนินการสอนเป็น ๒ ภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ ๑ เปิด ๑๖ พฤษภาคม ถึง ๑๑ ตุลาคม
ภาคเรียนที่ ๒ เปิด ๑ พฤศจิกายน ถึง ๒๕ มีนาคม

อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ทางโรงเรียนมีอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ดังนี้
อาคารสถานที่
พื้นที่
๑) ห้องเรียน ๔๒ ตารางเมตร
๒) ห้องสมุด ๓๐ ตารางเมตร
๓) ห้องพยาบาล ๒๐ ตารางเมตร
๔) ห้องครัว ๕๐ ตารางเมตร
๕) โรงอาหาร ๑๔๘ ตารางเมตร
๖) ห้องสุขา ๔ ห้อง
๗) ห้องประชุม ๑๕๐ ตารางเมตร
๘) ห้องเก็บพัสดุ ๒๐ ตารางเมตร
๙) สนามเด็กเล่น ๔๐๐ ตารางเมตร
๑๐) สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน ๒๕ ตารางเมตร

จำนวนครูและนักเรียน
เมื่อเริ่มก่อตั้ง มีนักเรียน ๔๕ คน ครูตำรวจตระเวน ชายแดน ๓ นาย ในปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น ๘๐ คน เป็น ชาย ๓๘ คน หญิง ๔๒ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๕ นาย

ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ
ชื่อ
คุณวุฒิ
ทำหน้าที่
๑) จ.ส.ต.สมยศ กาญจนเนตร ม.ศ. ๓ ครูใหญ่ งานวิชาการ, บริหารสถานท
๒)จ.ส.ต.เขมชาติ ภู่เนติ ม.ศ. ๓ ครูกีฬา, จรรยามารยาทไทย
๓) ส.ต.อ.วิชิต ศรีสุมลิ ม.ศ. ๓ ครู สหกรณ์/ออมทรัพย์, ดนตร
๔) ส.ต.ต.พงษ์อนันต์ ชูศรี ปริญญาตร ครู อนามัย, ห้องสมุด
๕) พลฯเดชา อุทัยฉายี ม.ศ. ๓ ครู สื่อการสอน, อนามัย

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
เด็กก่อนวัยเรียน
๑๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๑๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม
๓๘
๔๒
๘๐

โครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดำเนินการอยู่
เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าให้ดำเนินงานโครงการตามพระ ราชดำริขึ้น ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชาย แดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดาร (๒๕๓๕ - ๒๕๓๙) ต่อไปนี้

โครงการฝึกอาชีพ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

รายการสิ่งของพระราชทาน
ปีการศึกษา ๒๕๓๒ - ๒๕๓๓
1. เมล็ดพันธุ์ผัก ๒ ชุด
2. เครื่องปรุงอาหาร ๒ งวด เป็นเงิน ๖,๗๒๐ บาท
3. ต้นพันธุ์มะม่วง ๑๐ ต้น
4. โครงการเลี้ยงไก่ ๓,๐๐๐ บาท

ปีการศึกษา ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔
1. เมล็ดพันธุ์ผัก ๑ ชุด
2. ไก่พื้นเมือง ๕๐ ตัว

ปีการศึกษา ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕
1. เมล็ดพันธุ์ผัก ๒ ชุด
2. โครงการสร้างร่องพักน้ำ ๑,๕๗๐ บาท

ปีการศึกษา ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖
1. แป้งถั่วเหลือง ๓ งวด จำนวน ๑๔๐ กิโลเมตร
2. น้ำตาลทราย ๓ งวด จำนวน ๑๔๐ กิโลเมตร
3. เครื่องชั่งน้ำหนัก ๑ เครื่อง
4. เมล็ดพันธุ์ผัก ๒ ชุด

ปีการศึกษา ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗
1. แป้งถั่วเหลือง ๓ งวด จำนวน ๑๒๐ กิโลกรัม
2. น้ำตาลทราย ๓ งวด จำนวน ๑๒๐ กิโลกรัม

ปีการศึกษา ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘
1. แป้งถั่วเหลือง ๓ งวด จำนวน ๑๒๐ กิโลกรัม
2. น้ำตาลทราย ๓ งวด จำนวน ๑๒๐ กิโลกรัม

ปีการศึกษา ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙
1. แป้งถั่วเหลือง ๑ งวด จำนวน ๔๐ กิโลกรัม
2. น้ำตาลทราย ๑ งวด จำนวน ๔๐ กิโลกรัม

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. (๕๐)
(กจ. ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๘)