janthaburi
trad

sakraw
shachesao
kanjanaburi
ratchaburi
prachuap
phetchaburi
surin
ubon
amnatcharoen
yaso
mukdahran
nakhonpranom
loei
udon
nongkhai

phitsanulok
uttaradit
nan
chiangrai

chiangmai
maehongson
tak

chumpron
surat
ranong
nakhonsri
songkhla

phatthalung

yala

ความเป็นมา
เป็นโครงการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๑ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ฝึกอาชีพให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่อาจศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงต่อไป
ได้โดยเน้นให้การฝึกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นนั้นๆ ในระยะเริ่มแรกให้จัดทำในโรงเรียน
ทดลองก่อนภาคละ ๑ โรงเรียนโดยมีกรมอาชีวศึกษารับไปดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อฝึกอาชีพให้แก่เด็กเยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีวิชาชีพติดตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

กลุ่มประชากรเป้าหมาย

เยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เป้าหมายของโครงการ

ให้มีการฝึกอาชีพหลักที่เหมาะสมกับท้องถิ่นอย่างน้อย ๑ อาชีพ ในทุกพื้นที่ที่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตั้งอยู่

แนวความคิดในการดำเนินงาน

๑.การเตรียมทักษะและความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน
๒.การจัดการฝึกอบรมในวิชาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพเกษตรกรรมรวมทั้งวิชาชีพที่เหมาะสมกับทักษะของแต่ละบุคคล
จัดกิจกรรมในการจัดฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนในแต่ละระดับ
๓.การส่งเสริมการตลาดและการกระจายผลผลิตของเยาวชนด้วยวิธีการสหกรณ์
๔.การส่งเสริมการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคเอกชน
๕.การส่งเสริมการรวมกลุ่มของศิษย์เก่าในการพัฒนาอาชีพตามรูปแบบสหกรณ์

กิจกรรมสำคัญ

๑.สำรวจความต้องการและความถนัดของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
๒.จัดอบรม และ/หรือ ฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
๓.จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ
๔.รวมกลุ่มของเยาวชนในการพัฒนาอาชีพตามรูปแบบของสหกรณ์

แหล่งอ้างอิง: สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี .(๓)
(ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๗)