janthaburi
trad

sakraw
shachesao

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบอน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว