janthaburi
trad

sakraw
shachesao
kanjanaburi
ratchaburi
prachuap
phetchaburi
surin
ubon
amnatcharoen
yaso
mukdahran
nakhonpranom
loei
udon
nongkhai

phitsanulok
uttaradit
nan
chiangrai

chiangmai
maehongson
tak

chumpron
surat
ranong
nakhonsri
songkhla

phatthalung
trang
yala
nara
srisagad
nakornnayok
sakonnakorn

ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเล็ง เห็นว่าการ ปลูกฝังหลักการ สหกรณ์แก่เด็กและเยาวชนโดย เริ่มจากโรงเรียนเป็นอัน ดับ แรก จะก่อให้เกิดความร่วม มือ ร่วมแรงร่วมใจในกลุ่ม ของเด็กนักเรียน ตลอดจนครู และประชาชนในท้องถิ่น อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เกิดการ ช่วยเหลือซึ่งกันและ กัน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วน รวม การรวมกลุ่มกันใน การดำ เนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการดำรง ชีวิตที่ดีขึ้น จึงทรงมีพระราช กระแสแก่อธิบดีกรมตำรวจ ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภู ต่าง อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม๒๕๓๔ ให้ดำเนิน การสหกรณ์ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชาย แดน และทรงมีพระราชกระแส แก่ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๗มิถุนายน ๒๕๓๔ ให้ ส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้แพร่ หลายไปยังเด็กนักเรียน ในโรง เรียนตำรวจตระเวนชายแดนกรม ตำรวจและกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ เริ่มดำเนินโครงการส่ง เสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน ๖ แห่งเป็นโครงการ นำร่องในปี ๒๕๓๔ เป็นต้นมา

สถานการณ์ปัจจุบัน

ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุกรกันดาร ระยะที่ ๑ ได้ให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์แก่ครู และนักเรียน และมีการจัดกิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออมทรัพย์ จัดมุมสหกรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทำงานตามระบบสหกรณ์ ผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการสหกรณ์มากขึ้น อย่างไรก็ตามการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ครู ส่วนหนึ่งในดรงเรียนที่ต้องสอนวิชาสหกรณ์ไม่ได้รับการอบรมวิธีการสหกรณ์ จึงทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนักเรียนยังขาดโอกาสในการปฏิบัติงานด้วยตนเองให้ครบทุกขั้น ตอนของการดำเนินงานสหกรณ์ ในด้านประชาชนได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน แต่ก็ยังไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพของตนเองตามระบบสหกรณ์ได้

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการวิธีการสหกรณ์แก่เด็กนักเรียน
๒.เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในชุมชนที่มีความพร้อม

เป้าหมาย

๑.นักเรียนในทุกพื้นที่โครงการมีความรู้เรื่องการสหกรณ ์
๒.ครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านสหกรณ์เพียงพอตามศักยภาพ
๓.จะต้องมีกิจกรรมสหกรณ์ภาคปฏิบัติ อย่างน้อยโรงเรียนละ ๒ กิจกรรม
๔.พัฒนาชุมชนที่มีความพร้อม ให้สามารถจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตัวอย่างได้

กิจกรรมสำคัญ

๑.การจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ มีแนวทางดำเนินกิจกรรม คือ
๑.๑จัดทำคู่มือครู เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
๑.๒จัดทำคู่มือนักเรียน เพื่อใช้ประกอบการเรียน
๑.๓อบรมครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกคน ให้มีความรู้และทักษะในการ จัดการเรียนการสอนและดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อไปได้
๑.๔จัดให้มีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสหกรณ์ตัวอย่าง
๒.การอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบในการติดตามงานเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการดำเนินงานโครงการ
๓.การส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้กับศิษย์เก่าและประชาชนในชุมชน มีแนวทางการดำเนินกิจกรรม คือ
๓.๑อบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและประชาชนในพื้นที่เรื่องการสหกรณ์
๓.๒สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์เพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
   

แหล่งอ้างอิง: สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี .(๒)