janthaburi
trad

sakraw
shachesao
kanjanaburi
ratchaburi
prachuap
phetchaburi
surin
ubon
amnatcharoen
yaso
mukdahran
nakhonpranom
loei
udon
nongkhai

phitsanulok
uttaradit
nan
chiangrai

chiangmai
maehongson
tak

chumpron
surat
ranong
nakhonsri
songkhla

phatthalung
trang
yala
nara
ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเล็ง เห็นว่าการ ปลูกฝังหลักการ สหกรณ์แก่เด็กและเยาวชนโดย เริ่มจากโรงเรียนเป็นอัน ดับ แรก จะก่อให้เกิดความร่วม มือ ร่วมแรงร่วมใจในกลุ่ม ของเด็กนักเรียน ตลอดจนครู และประชาชนในท้องถิ่น อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เกิดการ ช่วยเหลือซึ่งกันและ กัน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วน รวม การรวมกลุ่มกันใน การดำ เนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการดำรง ชีวิตที่ดีขึ้น จึงทรงมีพระราช กระแสแก่อธิบดีกรมตำรวจ ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภู ต่าง อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม๒๕๓๔ ให้ดำเนิน การสหกรณ์ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชาย แดน และทรงมีพระราชกระแส แก่ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๗มิถุนายน ๒๕๓๔ ให้ ส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้แพร่ หลายไปยังเด็กนักเรียน ในโรง เรียนตำรวจตระเวนชายแดนกรม ตำรวจและกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ เริ่มดำเนินโครงการส่ง เสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน ๖ แห่งเป็นโครงการ นำร่องในปี ๒๕๓๔ และต่อมาก็ ได้ขยายผลไปตามโรงเรียน ตำรวจ ตระเวนชายแดนทุกๆ โรง

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักการวิธีการสหกรณ์แก่เด็กนักเรียน
๒.เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในชุมชนที่มีความพร้อม

กลุ่มประชากรเป้าหมาย

๑.เด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
๒.ประชาชนในเขตชุมชนที่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตั้งอยู่

เป้าหมายโครงการ

ให้มีการสอนวิชาสหกรณ์ควบคู่ไปกันการฝึกปฏิบัติกิจกรรมสหกรณ์ใน
โรงเรียนทุกโรง

แนวความคิดในการดำเนินงาน

๑.ปูพื้นฐานความรู้ด้วยการจัดวิชาสหกรณ์ไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน
๒.ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียนมุ่งเน้นการสร้างพฤติกรรม
สหกรณ์ให้เกิดขึ้นไม่ใช่มุ่งทำธุรกิจการค้าเพื่อแสวงหากำไร
๓. การเตรียมความพร้อมของครูในการสอนวิชาสหกรณ์
๔.การให้การสนับสนุนแก่สหกรณ์ในพื้นที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือใน
ลักษณะเป็นสหกรณ์พี่เลี้ยง
๕.การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิธีการสหกรณ์แก่ประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมสำคัญ

๑.จัดฝึกอบรมการสอนวิชาสหกรณ์แก่ครูในโรงเรียน
๒.จัดทำหลักสูตรแผนการสอนวิชาสหกรณ์และคู่มือการจัดสหกรณ์ให้
แก่ครู
๓.จัดให้มีการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนและให้นักเรียนมีการฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมสหกรณ์
๔.จัดอบรมหลักการ วิธีการสหกรณ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ
๕.จัดตั้งสหกรณ์ตามความพร้อมของพื้นที่นั้น ๆ
๖.ประสานงานระหว่างสหกรณ์ของโรงเรียนกับสหกรณ์ในพื้นที่
แหล่งอ้างอิง: สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .(๓)
(ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๗)