janthaburi
trad

sakraw
shachesao
kanjanaburi
ratchaburi
prachuap
phetchaburi
surin
ubon
amnatcharoen
yaso
mukdahran
nakhonpranom
loei
udon
nongkhai

phitsanulok
uttaradit
nan
chiangrai

chiangmai
maehongson
tak

chumpron
surat
ranong
nakhonsri
songkhla

phatthalung

yala
nara
srisagad
ความเป็นมา
จากการที่ทรงประจักษ์ว่า เด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน เมื่อสำเร็จการศึกษา ชั้นประถม ๖ส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาส ศึกษาต่อในระดับ สูงได้เนื่องจาก ทางบ้านมีฐานะยากจนและ อาศัยอยู่ตามชายแดนมักจะ ไม่มี โรงเรียนเปิดสอนในระดับ สูง จึงมีพระราชประสงค์จะพระ ราชทาน พระราชานุเคราะห์ให้นัก เรียนเหล่านั้นได้มีโอกาสศึกษา ต่อตามระดับสติ ปัญญาและความเหมาะ สมและได้ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาต่อตามความสามารถโดยกลับ
ไปเป็นผู้ช่วยทำความเจริญให้กับชุมชนในถิ่นทุรกันดาร

สถานการณ์ปัจจุบัน

การดำเนินงานในแผน พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดาร ระยะที่ ๑ ได้พัฒนาระบบคัดเลือก นักเรียน ระเบียบวิธีการปฏิบัติสำหรับนัก เรียน ในพระราชานุเคราะห์ ปรับปรุงค่า ใช้จ่ายของนักเรียนตลอดจน การ นิเทศติดตามผลการเรียนของ นักเรียน พร้อมทั้งจัดกวดวิชาเพื่อ ให้ นักเรียนมีความรู้พอที่จะ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษาได้ ผลการดำเนิน งานที่ผ่านมาพบว่านักเรียน ศึกษาต่อโดยไม่มีการจัด หรือ คัดเลือกแผนการศึกษาที่แน่ นอน และไม่มีการกำหนดแผนการ ศึกษาเพื่อ ให้นักเรียนกลับไปมี ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น ทุรกันดาร นอกจากนี้ยัง ขาดระบบที่ ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ดูแล นักเรียน ติดตามผลการเรียนแก้ ไข ปัญหาต่างๆ ให้กับนักเรียนอย่าง ใกล้ชิด

เป้าหมาย

๑.นักเรียนทุกคนสามารถศึกษาจนจบหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา
๒.เมื่อจบการศึกษานักเรียนสามารถมีงานทำช่วยตนเองได้
๓.นักเรียนส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร

กิจกรรมสำคัญ

๑.การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
  ๑.๑. ปรับโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ ซึ่ง ควรประกอบไปด้วย
๑.๑.๑. ด้านการเงิน
๑.๑.๒. ด้านที่ปรึกษา (เช่น ติดตามผลการเรียน พิจารณาให้ทุนตรวจเยี่ยม พบผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจ แก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพนักเรียน เป็นต้น)
๑.๑.๓. ด้านธุรการ
๑.๑.๔. ด้านกิจกรรม (เช่น จัดปฐมนิเทศ จัดการอบรม เป็นต้น)
๑.๑.๕. ด้านข้อมูล
๒.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
๒.๑. จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
๒.๒. จัดสอนเสริมภายในโรงเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกล
๒.๓. จัดสอนเสริมภายในช่วงปิดเทอมในระดับมัธยมปลายสายสามัญ
๒.๔. จัดอบรมและแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมปลาย
๓.การกำหนดแผนการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร สำหรับเป็น แนวทางในการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ต่อไป
๔.การส่งเสริมให้นักเรียนมีงานทำตามคุณวุฒิของนักเรียน
   

แหล่งอ้างอิง:
สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี .(๒)