janthaburi
trad

sakraw
shachesao
kanjanaburi
ratchaburi
prachuap
phetchaburi
surin
ubon
amnatcharoen
yaso
mukdahran
nakhonpranom
loei
udon
nongkhai

phitsanulok
uttaradit
nan
chiangrai

chiangmai

tak

chumpron
surat
ranong
nakhonsri
songkhla

phatthalung

yala
nara
ความเป็นมา
จากการที่ทรงประจักษ์ว่า เด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน เมื่อสำเร็จการศึกษา ชั้นประถม ๖ส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาส ศึกษาต่อในระดับ สูงได้เนื่องจาก ทางบ้านมีฐานะยากจนและ อาศัยอยู่ตามชายแดนมักจะ ไม่มี โรงเรียนเปิดสอนในระดับ สูง จึงมีพระราชประสงค์จะพระ ราชทาน พระราชานุเคราะห์ให้นัก เรียนเหล่านั้นได้มีโอกาสศึกษา ต่อตามระดับสติ ปัญญาและความเหมาะ สมและได้ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาต่อตามความสามารถโดยกลับ
ไปเป็นผู้ช่วยทำความเจริญให้กับชุมชนในถิ่นทุรกันดาร

สถานการณ์ปัจจุบัน

การดำเนินงานในแผน พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดาร ระยะที่ ๑ ได้พัฒนาระบบคัดเลือก นักเรียน ระเบียบวิธีการปฏิบัติสำหรับนัก เรียน ในพระราชานุเคราะห์ ปรับปรุงค่า ใช้จ่ายของนักเรียนตลอดจน การ นิเทศติดตามผลการเรียนของ นักเรียน พร้อมทั้งจัดกวดวิชาเพื่อ ให้ นักเรียนมีความรู้พอที่จะ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษาได้ ผลการดำเนิน งานที่ผ่านมาพบว่านักเรียน ศึกษาต่อโดยไม่มีการจัด หรือ คัดเลือกแผนการศึกษาที่แน่ นอน และไม่มีการกำหนดแผนการ ศึกษาเพื่อ ให้นักเรียนกลับไปมี ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น ทุรกันดาร นอกจากนี้ยัง ขาดระบบที่ ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ดูแล นักเรียน ติดตามผลการเรียนแก้ ไข ปัญหาต่างๆ ให้กับนักเรียนอย่าง ใกล้ชิด

กลุ่มประชากรเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์

เป้าหมายของโครงการ

๑.นักเรียนทุกคนสามารถศึกษาจนจบหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา
๒.เมื่อจบการศึกษานักเรียนสามารถมีงานทำช่วยตนเองได้
๓.นักเรียนส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร

แนวความคิดในการดำเนินงาน

๑. การจัดให้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์
๒.การจัดให้มีแนวทางการปฏิบัติตัวของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
๓. การปลูกฝังอุดมการณ์และความสำนึกในความเป็นไทยมีความรักในถิ่น
ที่อยู่และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประมุข
๔. การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนรวมทั้งผู้ปกครองเห็นคุณค่าของการศึกษา
๕. การเสริมสร้างความร่วมมือจากสถาบันอื่น ๆ เพื่อการรองรับนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์
๖. การจัดให้มีหน่วยงานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

กิจกรรมสำคัญ

๑.คัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
๒.จัดอบรมประจำปีสำหรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
๓.ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
๔.แนะแนวเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
รวมทั้งผู้ปกครองให้เห็นคุณค่าของการศึกษา
๔.ฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านการเป็นที่ปรึกษา(Counseling)ให้แก่ผู้ดูแล
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์
   

แหล่งอ้างอิง: สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .(๓)
(ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๗)

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี .(๒)