janthaburi
trad

sakraw
shachesao
kanjanaburi
ratchaburi
prachuap
phetchaburi
surin
ubon
amnatcharoen
yaso
mukdahran
nakhonpranom
loei
udon
nongkhai

phitsanulok
uttaradit
nan
chiangrai

chiangmai
maehonson
tak

chumpron
surat
ranong
nakhonsri
songkhla

phatthalung
trang
yala
nara
ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตระหนักถึงปัญหา การระบาดของโรคคอพอก เนื่องมาจากการขาดสารไอโอดีนทั้งจากรายงาน ของกระทรวงสาธารณสุขและจากการที่พระองค์ทรงพบเห็นในระหว่างที่ เสด็จ ฯ เยี่ยมเด็กนักเรียนในร.ร.ตชด.จึงทรงมีพระราชดำริที่จะดำเนินการเพื่อ ช่วยแก้ปัญหานี้โดยเสริมการ ทำงานของกระทรวงสาธารณสุขใน พื้นที่เจ้าหน้า ที่ของกระทรวงฯเข้า ไปถึงได้ยากอันได้แก่พื้น ที่ตามเขตชายแดนที่มี ร.ร.ต ชด. ตั้งอยู่โครงการนี้เริ่มดำ เนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้ง แต่เดือนตุลาคม ๒๕๓๓ โดยคาดหวังว่า หากมีการดำเนินการควบ คุมและป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างมี ประสิทธิภาพและต่อเนื่องแล้วก็จะ เป็นการช่วยแก้ปัญหา สาธารณะสุข ของประเทศโดยส่วนรวมได้

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนเป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กลุ่มประชากรเป้าหมาย

๑. เด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
๒. ประชาชนในเขตชุมชนที่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตั้งอยู่

เป้าหมายของโครงการ

ลดอัตราคอพอกของเด็กนักเรียนในโรงเรียนต.ช.ด.ให้เหลือต่ำกว่าร้อยละ ๕

แนวความคิดในการดำเนินงาน

๑.การส่งเสริมให้มีการใช้น้ำดื่มเสริมไอโอดีนและเกลือเสริมไอโอดีน
๒.การส่งเสริมการผลิตเกลือไอโอดีน
๓.การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของโรค
ขาดสารไอโอดีน
๔.การจัดให้มีระบบการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
๕.การส่งเสริมให้มีการนำกลไกการนำสารไอโอดีนมาใช้

กิจกรรมสำคัญ

๑.สำรวจปัญหาการขาดสารไอโอดีนในเด็กนักเรียน
โดยใช้อัตราคอพอกเป็นดัชนีชี้วัด
(คือมีอัตราคอพอกมากกว่าร้อยละ ๑๐)
๒.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเสริมไอโอดีนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และชุมชน
๓.ให้ยาเม็ดไอโอดีนแก่หญิงมีครรภ์
๔.ส่งเสริมการใช้น้ำดื่มเสริมไอโอดีนและเกลือเสริมไอโอดีนเป็นประจำวัน

แหล่งอ้างอิง: สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี .(๓)
(ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๗)