janthaburi
trad

sakraw
shachesao
kanjanaburi
ratchaburi
prachuap
phetchaburi
surin
ubon
amnatcharoen
yaso
mukdahran
nakhonpranom
loei
udon
nognkhai

phitsanulok
uttaradit
nan
chiangrai

chiangmai
maehonson
tak

chumpron
surat
ranong
nakhonsri
songkhla

phatthalung

yala
nara
srisagad
sakonnakorn
ความเป็นมา
เป็นโครงการที่จัดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งประสบกับความขาดแคลนในหลาย ๆ ด้าน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานซื่งเป็นการศึกษาภาคบังคับอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาการอย่างดี พร้อมที่จะไปศึกษาต่อ ในระดับสูงต่อไปได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ และช่วยให้ครูตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งไม่ได้มีอาชีพครูโดยตรงทำหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์ปัจจุบัน

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน ถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ ๑ ได้ดำเนิน
การใน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง หมดทั่วประเทศโดยได้พยายามเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงานให้กับครู ด้วยการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการจัดการเรียน การสอนและการศึกษา ต่อเพื่อเพิ่ม คุณวุฒิของครูให้สูงขึ้น พร้อม ทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้ กับครูดังเช่นการเปิดโอกาส ให้ ครูได้สอบเลื่อนขั้นเป็นชั้น สัญญาบัตรการดำเนินงานที่ ผ่านมาได้ช่วยพัฒนาคุณภาพของ เด็กนัก เรียนให้ดีขึ้นระดับหนึ่ง แต่ยังมีข้อจำกัดอีกหลาย ด้าน ทำให้การดำเนินงานยัง ไม่บรรลุเป้าหมาย กล่าวคือ
๑.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ทำหน้าที่ครูในปัจจุบันไม่มีคุณวุฒิทางครูโดยตรง จึงมีขีดจำกัดในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
๒.เจ้าหน้าที่ในสายงานด้านการศึกษาของตำรวจตระเวนชายแดนยังขาดความเข้าใจ
ในแนวคิด และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓.ขาดการติดตาม กำกับดูแล และปรับปรุงงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔.นักเรียนมีผลการเรียนต่ำโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นผลสะท้อนมาจากผลการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
๕.หนังสือเรียนและสื่อต่างๆ ไม่ทันสมัยและได้รับล่าช้า
๖.โรงเรียนส่วนใหญ๋มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เกื้อกูลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

เป้าหมาย

๑.ครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเพียงพอตามศักยภาพ
๒.ทุกระดับของการบังคับบัญชาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต้องมีการกำกับนิเทศติดตาม
อย่างสม่ำเสมอ
๓.โรงเรียนทุกโรงต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
๔.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยต้องอยู่ในระดับกลางขึ้นไปเมื่อเทียบกับกลุ่ม
โรงเรียนในพื้นที่
๕.อัตราการเรียนต่อของนักเรียนมากกว่าร้อยละ ๔๐

กิจกรรมสำคัญ

๑.วางแผนระยะยาวและปฏิบัติการในทุกโรงเรียน
๒.พัฒนาบุคคลากรคือครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่อง
๓.สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.จัดกิจกรรมร่วมหลักสูตรโดยเน้นกิจกรรมการเกษตร การอาชีพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การปลูกฝังการจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๕.สนับสนุนการจัดสำนักงาน อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดี
๖.จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๗.นิเทศและติดตามงาน
๘.จัดชั้นอนุบาลในโรงเรียน
   

แหล่งอ้างอิง: สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี .(๒)