janthaburi
trad

sakraw
shachesao
kanjanaburi
ratchaburi
prachuap
phetchaburi
surin
ubon
amnatcharoen
yaso
mukdahran
nakhonpranom
loei
udon
nongkhai

phitsanulok
uttaradit
nan
chiangrai

chiangmai
maehongson
tak

chumpron
surat
ranong
nakhonsri
songkhla

phatthalung

yala

srisagad
sakonnakorn
ความเป็นมา
เป็นโครงการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๑ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ฝึกอาชีพให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่อาจศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงต่อไป
ได้โดยเน้นให้การฝึกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นนั้นๆ ในระยะเริ่มแรกให้จัดทำในโรงเรียน
ทดลองก่อนภาคละ ๑ โรงเรียนโดยมีกรมอาชีวศึกษารับไปดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
๒.เพื่อให้เยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีวิชาชีพติดตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

เป้าหมาย

๑.นักเรียนในโรงเรียนในทุกพื้นที่โครงการได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
๒.เยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในทุกพื้นที่โครงการได้รับการฝึกอาชีพ
๓.มีการพัฒนากลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่นขึ้น

กิจกรรมสำคัญ

๑.การฝึกทักษะและความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
๑.๑จัดหลักสูตรด้านการฝึกทักษะทางอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
๑.๒ดำเนินการอบรม
๒.การส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
๒.๑สำรวจหาศักยภาพของท้องถิ่นที่จะพัฒนาอาชีพที่สามารถแข่งขันได้
๒.๒ฝึกอบรมด้านเทคนิคและด้านการบริหารจัดการ
๒.๓จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตเพื่อดำเนินงานในรูปแบบธุรกิจ
๒.๔จัดให้มีกิจกรรมทางการตลาดอย่างจริงจัง
๒.๕ส่งเสริมให้ประชาชนอื่นๆ ในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ศึกษารูปแบบ เพื่อนำไปพัฒนางานของตนเอง
๓.การส่งเสริมการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคเอกชน มีแนวทางในการดำเนินกิจกรรมดังนี้
๓.๑แสวงหาภาคเอกชนที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของเยาวชน
๓.๒ขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนทางด้านต่อไปนี้
๓.๒.๑การตลาด
๓.๒.๒เทคโนโลยี
๓.๒.๓การจัดการ
๔.การดำเนินงานฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
   

แหล่งอ้างอิง:
สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี .(๒)