bannayao
bannaesan

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาวระบบการศึกษา
โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์โครงการตามพระราชดำริ

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑๑ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่รับผิดชอบของ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๗ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี ๒๕๒๗ เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และห่างจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่อยู่ไกลที่สุดเป็นระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมในฤดูฝนลำบากมาก สองข้างทางมีสภาพเป็นป่าทึบทำให้เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่สามารถไปเรียนได้ ราษฎรในหมู่บ้าน จำนวน ๗๒ ครอบครัว ขณะนั้นได้เห็นความสำคัญถึงการศึกษาของบุตรหลาน จึงได้ร่วมใจกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๑ หลัง บนพื้นที่ ๓๕ ไร่ และประสานกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๑ นาย มีนักเรียนชาย-หญิง จำนวน ๔๐ คน และได้รับอนุญาติให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ และเปิดทำการสอนเมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๒๘
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้นมา มีราษฎรได้อพยพเข้ามาอยู่บ้านนายาวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีเด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับมากขึ้นตามลำดับ อาคารเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๖ ห้องเรียน ไปยังกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งต่อมา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศรีสังวาลย์ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ( สี่หมื่นบาทถ้วน ) ก่อสร้างอาคารเรียน และคุณหญิงบุญเจือ ชัยภัฎ ประธานมูลนิธิสตรีวิทยาอุปภัมภ์ร่วมสมทบ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ( สามแสนบาทถ้วน ) ทำการก่อสร้างโดยนักศึกษาอาจารย์วิทยาลัยครูพระนคร ชุดช่างกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ และราษฎรบ้านนายาว
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึงปัจจุบัน ได้มีภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนอาคารเรียน อาคารประกอบเพิ่มขึ้นอีกคือ นายสุเทพ ทิพไกรสร เจ้าของไร่ ศ. เศรณี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อสร้างอาคารแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง มูลค่า ๕๐,๐๐๐ ( ห้าแสนบาทถ้วน ) นายสุชาติ ตันเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร ขนาด ๖ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง ซึ่งไม่มีฝา ไม่ปูพื้นซีเมนต์ หลังคามุงด้วยสังกระสี มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน ) ต่อมาเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราปรับปรุงซ่อมแซมฝาผนังและเทพื้นซิเมนต์เป็นมูลค่า๑๔๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน ) ทำการปรับปรุงโดยราษฎรบ้านนายาว คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และช่างก่อสร้าง อาคารเรียนแบบถาวร ขนาด ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงหมู จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนอุปกรณ์ และช่างก่อสร้างอาคารโรงเรียนอาหารแบบถาวร ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร มูลค่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ต่อมาราษฎรบ้านนายาวและราษฎรบ้านนาดี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เทพื้นซิเมนต์เพิ่มเติมในพื้นที่ ๑๒๐ ตารางเมตร มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท ( สองหมื่นบาท ) ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ ร่วมมือกับราษฎรบ้านนายาว จัดชุดช่างดำเนินการจนสำเร็จ
ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๒๗ นาย ครูช่วยสอน ๔ คน เป็นชาย ๒ คน เป็นหญิง ๒ คน ผู้ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๒ คน นักเรียน ชาย - หญิง จำนวน ๘๓๐ คน เป็นเด็กชาย ๔๓๒ คน เป็นเด็กหญิง จำนวน ๓๙๘ คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดกลุ่มโรงเรียนท่ากระดาน สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสนามชัยเขต สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านนายาว ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๑ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่โดยรอบเป็นป่าไม้เบญจพรรณประกอบด้วย ไม้มะค่า ไม้พยุง ไม้ตะแบก ไม้กระบก ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โดนนายนา ไม่ทราบนามสกุล พร้อมครอบครัวได้อพยพเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวแรก อยู่ในความปกครองของนายจันทรศูนย์ งามวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน อยู่ที่บ้านทุ่งเหียงห่างจากบ้านนายาว เป็นระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร ซึ่งต่อมา นายนา นำญาติของตนเองและภรรยาอพยพเข้ามาอยู่ด้วย ทำให้เป็นหมู่บ้าน และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านนายาว ตั้งชื่อตามชื่อนายนาและตั้งตามลักษณะพื้นที่นาของนายนา ซึ่งนายนามีพื้นที่นายาวมาก ราษฎรส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดอุบลราชธานี, สุรินทร์, ศรีษะเกษ, บุรีรัมย์, เลย, หนองคาย, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, นครพนม, สกลนคร, ซึ่งต่อมามีการอพยพเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้น และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นายจันทร์ศูนย์ งามวงศ์ ลาออกจากผู้ใหญ่บ้าน นายบุญส่ง ยุธยงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนและได้ย้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านมาอยู่หมู่บ้านนายาว

สภาพทางกายภาพชุมชน

ลักษณะภูมิศาสตร์
ที่ตั้งบ้านนายาว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอสนามชัยเขตไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง ๖๕ กิโลเมตร ห่างจากกิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร ห่างจากอำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร พื้นที่หมู่บ้านนายาวเป็นที่ราบเชิงเขามีถนนดินลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับอำเภอสนามชัยเขตตลอดเส้นทาง
อาณาเขตพื้นที่ติดต่อ
ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับบ้านคลองภวาหมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง ๕ กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมเป็นดินใช้ได้เฉพาะฤดูแล้ง
ทิศใต้ มีพื้นที่ ติดต่อ กับบ้านนาอิสาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง ๖ กิโลเมตร เส้นทางการคมนาคมเป็นดินลูกรังใช้ได้ดีเฉพาะฤดูแล้ง
ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับบ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ ๑๑ ตำลบท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เส้นทางคมนาคมเป็นลูกรัง ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตรใช้ได้เฉพาะฤดูแล้ง
ทิศตะวันตก พื้นที่เป็นป่ากว้างติดต่อกับบ้านอ่างเสือดำ หมู่ ๙ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร
สภาพภูมิประเทศบ้านนายาวตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ดินดี เป็นดินเหนียวปนทรายซึ่งเหมาะแก่การปลูกพืชสวนพืชไร่ อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยป่าไม้พืชที่มีการเพาะปลูกมาก ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด เผือก ปอ เนื้อที่เพาะปลูกประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่

ทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าไม้ แต่เดิมหมู่บ้านนายาว และหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้หนาแน่นมาก เช่น ไม้มะค่า ไม้พยูง ไม้ตะแบก ไม้กระบก และป่าไม้เบญจพรรณเป็นจำนวนบริเวน กว้างขวางมาก ต่อมาป่าไม้ได้ถูกผู้มีอิทธิพลบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณนั้นทำการแปรรูปไม้ให้ จากการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ที่เคยขึ้นหนาทึบกลับกลายเป็นป่าโปร่ง ในปัจจุบันสภาพป่าที่เหลือคงอยู่ไกลจากหมู่บ้านเท่านั้น ดินจากที่พื้นที่เคยเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทำให้พื้นที่บ้านนายาวอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นอาหารของพืชเป็นอย่างดีเหมาะแก่การเกษตรกรรมมีการปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด ถั่วลิสง งา ได้ผลผลิตดีมาก
สัตว์ป่า เนื่องจากเมื่อก่อนสภาพป่าเคยเป็นป่าดงดิบ ทำให้มีสัตว์ป่ามากมาย เช่น ช้างเสือ เก้ง กวาง หมูป่า นกชนิดต่าง ๆ เมื่อป่าหมดไป คงเห็นเพียงแต่ กระต่ายป่า กระแต กระรอก และไก่ป่าบ้างเท่านั้น ปัจจุบันสัตว์พวกนี้ใกล้จะหมดไปจากพื้นที่แล้ว แหล่งน้ำ หมู่บ้านนายาวเป็นหมู่ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ แหล่งน้ำที่มีอยู่ห่างไกล เช่น คลองขาม ซึ่งไหลมาจากเขาตระกรุบไหลผ่านบ้านอิสานบ้านคลองขาม บ้านทุ่งส่อหงษ์สาไหลลงคลองพระสะทึ่งที่กิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์

โครงสร้างการปกครองและสังคม

ประชากร
ปัจจุบันหมู่บ้านนายาว มีจำนวน ๑.๒๐๐ หลังคาเรือน ประชากรจำนวน ๑๓.๐๐๐ คน ( เป็นชาย ๖,๑๕๕ คน หญิง ๖,๘๔๕ คน )

การแบ่งการปกครอง
หมู่บ้านนายาว แบ่งการปกครองออกเป็นกลุ่ม รวม ๒๐ กลุ่ม แต่เรียนเป็นชื่อดอกไม้ มีครูตำรวจตระเวนชายแดนเป็นที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่ม

การศาสนา
หมู่บ้านนายาว มีประชากรนับถือศาสนาพุทธ ๙๕ เปอร์เซ็น ศาสนาคริสต์ ๕ เปอร์เซ็น ภาษาที่ใช้พูด ภาษาไทยอิสาน โดยแยกเป็น
๑. สำนักสงค์ ๓ แห่ง
๒. โบสถ์คริสต์ ๑ แห่ง

การสาธารณสุข
ในหมู่บ้านนายาว มีการคมนาคมขนส่งโดยรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่าง หมู่บ้าน - อำเภอ แยกเป็น ๓ เส้นทางดังนี้
นายาว - กบินทร์ ระยะทาง ๖๕ กม. อัตราค่าโดยสาร คนละ ๓๐ บาท มีรถเมล์ขนาดเล็ก วันละ ๑ เที่ยว จำนวน ๓ คัน
นายาว - เขาฉกรรจ์ ระยะทาง ๓๕ กม. อัตราค่าโดยสาร คนละ ๓๐ บาท มีรถเมล์โดยสารขนาดกลาง วันละ ๑ เที่ยว จำนวน ๒ คัน
นายาว - สนามชัยเขต ระยะทาง ๖๕ กม. อัตราค่าโดยสาร คนละ ๓๐ บาท มีรถเมล์โดยสาร วันละ ๑ เที่ยว จำนวน ๓ คัน

ระบบการศึกษา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ จังหวัดสระแก้ว เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยรับเด็กจากหมู่บ้านนายาว บ้านทุ่งเหียง บ้านภูงาม บ้านคลองพวา บ้านป่างิ้ว บ้านนาอิสาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และบ้านหนองสาหร่าย ตำลบวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับการศึกษาเป็นประจำทุกปี

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนหมู่บ้านต่าง ๆ ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน

หมู่บ้าน๒๕๓๔ ๒๕๓๕๒๕๓๖ ๒๕๓๗
ชายหญิง รวมชาย หญิงรวม ชายหญิง รวมชาย หญิงรวม
บ้านนายาว๓๔๕ ๓๓๒๖๘๐ ๓๖๑๒๗๕ ๖๓๔๓๙๙ ๓๖๘๗๖๗ ๔๐๓๓๖๘ ๗๗๑
บ้านทุ่งเหียง๑๓ ๑๐๒๓ ๑๗๑๒ ๒๙๒๐ ๑๕๓๕ ๒๕๒๐ ๔๕
บ้านภูงาม๑๒๑๐๑๕ ๑๓ ๒๐
บ้านครองพวา๑๐ ๑๓๑๐ ๑๗ ๑๒๒๐
บ้านป่างิ้ว๑๒
บ้านนาอีสาน- --
บ้านหนอง
สาหร่าย
- --
รวม๓๗๔ ๓๕๔๗๒๘ ๓๙๗๓๑๒ ๗๐๙๔๔๑ ๔๑๓๘๕๔ ๔๕๗๔๒๗ ๘๘๔

การดำเนินการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ได้กำหนดภาคเรียนออกเป็น ๒ ภาคเรียน คือ
 • ภาคเรียนที่ ๑เปิดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๑๐ ตุลาคม
 • ภาคเรียนที่ ๒เปิดวันที่ ๑ ธันวาคม ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม

  หลักสูตรที่ใช้คือ หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ดำเนินการสอนโดยครูตำรวจตระเวนชายแดน และครูอาสาสมัครช่วยสอน เปิดทำการสอนตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อจบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว นักเรียนจะได้รับหลักฐานแสดงผลการเรียน ป. ๐๕ และใบประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่จบการศึกษา สามารถเข้ารับการศึกษาต่อในชั้นสูงขึ้นในสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งอื่น ๆ ได้
 • อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

  ทางโรงเรียนมีอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

  สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกผู้ให้การสนับสนุน
  ๑. อาคารเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศรีสังวาลย์ได้พระราชทาน
  ๑.๑ อาคารสมเด็จย่าทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
  อาคารขนาด ๖ ห้องเรียนคุณหญิงบุญเจือ ชัยพัฒน์ ประธานมูลนิธิสตรีวิทยาอุปถัมภ์
  งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาทร่วมสมสมทบ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
   ทำการก่อสร้างโดย นักศึกษาอาจารย์วิทยาลัยครพระนครช่าง
   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ และราษฎรบ้านนายาว
  ๑.๒ อาคารเรียนแบบกึ่งถาวรนายสุชาติ ตันเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดฉะเชิงเทรา
  อาคารขนาด ๖ ห้องเรียนสมทบร่วมกับราษฎรบ้านนายาว เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
  งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาทนอ.หญิง นิตย์ กุลละวนิตย์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา
   จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
   ทำการก่อสร้างโดย ชุดช่างจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชาย
   แดนที่ ๑๒ และราษฎรบ้านนายาว
  ๑.๓ อาคารเรียนเทคนิคคณะอาจารย์ นักศึกษาอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
  ขนาด ๔ ห้องเรียนและราษฎรบ้านนายาว
  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาทกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒
  ๑.๔ อาคารศูนย์พัฒนา
  เด็กเล็กแบบกึ่งถาวร
  ร่วมกับราษฎรบ้านนายาว จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๕อาคารเรียนช่างกลปทุม
  วันอนุสรณ์
  คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยช่างกลปทุมวันกองกำกับการ
  แบบถาวร ขนาด ๔ ห้องเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ และราษฎรบ้านนายาว
  งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. อาคารเรียนประกอบ 
  ๒.๑ อาคารโรงอาหารสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ชมรมผู้เลี้ยงสุกร จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ขนาด ๑๐ x ๔๐ เมตร แบบถาวรจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒
  งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาทราษฏรบ้านนายาว, ราษฎรอำเภอนาดี
  ๒.๒ อาคารเอนกประสงค์แบบกึ่งถาวรนายสุเทพ ทิพยไกรสร (เจ้าของไร่ ศ.เศรณี) บ. อ่างเสือดำ
  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทต. ท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
  ๒.๓ อาคารพยาบาลพระครูวินัยธรบุญชัย จิตตปาโล ฝ่ายบริหารและผู้จัดการงานบรรเทา
  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาททุกข์โรงเจวัดโสธรฯ อ.เมือง จว. ฉะเชิงเทรา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
  ๒.๔ ห้องสหกรณ์สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
  งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท 
  ๒.๕ ห้องสมุดสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
  งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท 
  ๒.๖ หอถังพระครูวินัยธรบุญชัย จิตตปาโล
  งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาทฝ่ายบริหารและผู้จัดการงานบรรเทาทุกข์ โรงเจวัดโสธรฯ
  ๒.๗ ส้วมขนาด ๕ ห้องกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒
  งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๘ ส้วมขนาด ๓ ห้องกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒
  งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 
  ๒.๙ ส้วมขนาด ๑๐ ห้องสำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต
  งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑๐ ส้วมขนาด ๕ ห้องกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒
  งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑๑ ส้วมขนาด ๔ ห้องพระครูวินัยธรบุญชัย จิตตปาโล ฝ่ายบริหารและผู้จัดการงานบรรเทา
  งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาททุกข์โรงเจวัดโสธรฯ ราษฎรบ้านนายาว
  ๒.๑๒ สนามเด็กเล่นวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
  งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท 
  ๒.๑๓ โรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
  พร้อมอุปกรณ์และไก่พันธุ์ไข่
  จำนวน ๑๒๑ ตัว และอาหาร
  งบประมาณ ๒๖,๑๘๐ บาท
  วิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา คณะครู ตชด. และราษฎรบ้านนายาว
  ๒.๑๔โรงเรือนเลี้ยงไก่
  พันธุ์พื้นเมือง
  วิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา คณะครูตชด.
  พร้อมอุปกรณ์และไก่
  จำนวน ๕๐ ตัว
  และราษฎรบ้านนายาว
  และอาหาร งบประมาณ
  ๒๖,๑๐๐ บาท
   
  ๒.๑๕ โรงเรือนเลี้ยงไก่พันธ์
  ไข่ พร้อม
  วิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา,ชมรมผู้เลี้ยงสุกรฉะเชิงเทรา
  อุปกรณ์และไก่ จำนวน
  ๑๒๐ ตัว และ
   
  อาหาร งบประมาณ
  ๒๔,๙๐๐ บาท
   
  ๒.๑๖โรงเรือนเลี้ยงสุกร
  พร้อมอุปกรณ์ และ
   
  สุกร ๗ ตัวพร้อมอาหาร
  ๖๔,๐๐๐ บาท
   
  ๒.๑๗ เครื่องมือสื่อสาร
  พร้อมอุปกรณ์
  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ชมรมสุกร จังหวัดฉะเชิงเทรา
  กำลังส่ง ๕๐ วัตต์ และสูง ๓๐ เมตรพระครูวินัยธรบุญชัย จิตตปาโล ฝ่ายบริหารและผู้จัดการงาน
  จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทบรรเทาทุกข์โรงเจวัดโสธรฯ
  ๒.๑๘ เตียงพยาบาล เครื่องมือการแพทย์ 
  พร้อมยา และเวชภัณฑ์ 
  ๒.๑๙ สื่อการเรียนการสอน
  ทีวีสี ขนาด
  พระครูวินัยธรบุญชัย จิตตปาโล ฝ่ายบริหารและผู้จัดการงาน
  บรรเทาทุกข์โรงเจวัดโสธรฯ
  ๒๑ นิ้ว พร้อม วีดีโอพระครูวินัยธรบุญชัย จิตตปาโล ฝ่ายบริหารและผู้จัดการงาน
  บรรเทาทุกข์โรงเจวัดโสธรฯ

  จำนวนครูและนักเรียน

  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเด็กก่อนวัยเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น ๘๘๔ คน เป็นชาย ๔๕๗ คน หญิง ๔๒๗ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ทำการสอน ๒๙ คน ครูอาสาสมัครช่วยสอน ๔ คน ( ชาย ๒ คน หญิง ๒ คน และผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนเป็นหญิง ๒ คน

  ตารางแสดงจำนวนครูที่ทำการสอนในโรงเรียน

  ยศ - ชื่อ - นามสกุล
  คุณวุฒิ
  อายุราชการการเป็นครู
  การมอบหมายหน้าที่ที่ทำ
  จสต.ปัญญา นันต๊ะแก้ว
  ม. ๖
  ครูใหญ่บริหารบุคลากร
  จสต.เกรียงศักดิ์  ศิรินอก
  ปก.ศ
  ผู้ช่วย ฯ บริหารบุคลากร
  สตอ.ประทุม พนมผา
  มศ.๕
  โครงการตามพระราช
  ดำริ/โครงการฝึกอบรม
  สตท.สุกัน ลอมไธสง
  ปวช.
  วิชาการ, เด็ก นร. ทุนในพระ
  บรมราชานุเคราะห์
  สตต.มานัตร์ เจริญ
  ม.๖
  มวลชนสัมพันธ์, โครงการปลูก
  ป่าแฝก
  สตต.ชัยยันต์ สุวรรณ
  ม.๖
  พยาบาล รร. โครงการควบคุม
  โรคขาดสารไอโอดีน
  สตต.อุทิศ สีสุ่น
  ม.๖
  กิจการนักเรียน โครงการเลี้ยง
  ไก่พันธุ์ไข่
  สตต.วิเชียร กลั่นความดี
  ปวช.
  ธุรการโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
  สตต.เกียรติศักดิ์ หิรัญโรจน์
  ปก.ศ.สูง
  โครงการฝึกอาชีพ, โครงการ
  เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  สตต.สุรินทร์ ชาญสูงเนิน
  ปวช.
  การเงิน โครงการอนุรักษ์
  ทรัพยากรธรรมชาติ
  สตต.ชาญฤทธิ์ เย็นสันเทียะ
  ปวช.
  วิชาการ โครงการเลี้ยงสุกร
  สตต.สุขุม พลตื้อ
  ปก.ศ.สูง
  ธุรการ โครงการส่งเสริม
  คุณภาพการศึกษา
  สตต.โอร่อน บุญสา
  ปก.ศ.สูง
  วิชาการ โครงการอนุรักษ์
  ทรัพยากรธรรมชาติ
  สตต.มิตรชัย สิงห์โตศิริ
  ม.๖
  โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในรร.
  สตต.สากล แสงยศ
  มศ.๕
  อาคารสถานที่, โครงการเลี้ยง
  ปลาดุก ปลาตะเพียน
  สตต.ประสิทธ์ อุปัน
  ม.๖
  -
  สตต.ธีระพล พรพรหม
  ม.๖
  -
  สตต.นุวัติ สัจจะ
  ม.๖
  -
  สตต.พงษ์เดช ไชยทะ
  ม.๖
  -
  สตต.สหพล งามวิลัย
  ม.๖
  -
  สตต.มงคล บุญเลิศ
  ปก.ศ.สูง
  -
  สตต.เจริญ บุราญรมย์
  ค.บ.
  -
  สตต.สุนทร ตั้งใจ
  ปวช.
  -
  สตต.สไกร เหล่า
  ม.๖
  อาคารสถานที่
  สตต.สาคร ทองนอก
  ม.๖
  พยาบาล รร.
  พลฯคมสัน นวลใส
  ปวส.
  มวลชนสัมพันธ์
  พลฯสุรเดช ทัศบุตร
  ปวช.
  อาคารสถานที่, โครงการประปา
  โรงเรียน
  พลฯชันพิพัฒน์ หอยสังข์
  ม.๖
  โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในรร.
  พลฯประหยัด ศรีสม
  ม.๖
  ๑๕ วัน
  มวลชนสัมพันธ์, เรือนเพาะชำ
  นายกรกฎ ประภากร
  กศ.บ.
  ครูอาสาสมัครช่วยสอน
  นายเพชินพรม ปะวะเด
  วท.บ.
  ครูอาสาสมัครช่วยสอน
  นางสมพิษ อิ่มทองคำ
  ปก.ศ.สูง
  ครูอาสาสมัครช่วยสอน
  นางสาวบังอร ศรีสด
  กศ.บ.
  ครูอาสาสมัครช่วยสอน
  นางนภา นันต๊ะแก้ว
  ม.๓
  ผู้ดูแลเด็ก
  นางชวลิต สิงห์โตศิริ
  ม.๖
  ผู้ดูแลเด็ก

  ตารางแสดงจำนวนนักเรียนประจำปี ๒๕๓๗

  ชั้น
  ชาย
  หญิง
  รวม
  เด็กก่อนวัยเรียน
  ๕๑
  ๕๑
  ๑๐๒
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  ๖๘
  ๖๑
  ๑๒๙
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
  ๖๐
  ๖๗
  ๑๑๗
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
  ๖๔
  ๗๒
  ๑๓๖
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
  ๗๖
  ๖๔
  ๑๔๐
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
  ๖๕
  ๖๘
  ๑๓๓
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  ๗๓
  ๕๔
  ๑๒๗
  รวม
  ๔๕๗
  ๔๒๗
  ๘๘๔

  โครงการตามพระราชดำริ

  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพเด็ก และเยาวชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริขึ้นใน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ( พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ )
  สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ได้ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ คือ

  โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
  นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสอนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๒ - ๒๕๓๗ มรจำนวน ๑๖คน (ดังตาราง)

  แสดงเด็กนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
  ปี
  ชื่อ – สกุล
  สถานที่ศึกษาต่อ
  ชั้น
  ๒๕๓๒
  นายวิเชษฐ ซื่อลิ้ว โรงเรียนพาณิชยการสยาม
  ปวช.๒
   
  นายวุฒิศักดิ์ วังเหล้า วิทยาลัยเกษตรกรรมสะแก้ว
  ปวช.๒
   
  นางสาวสุภาวัลย์ โพธิสาพิมพ์ โรงเรียนพาณิชยการสยาม
  ปวช.๒
   
  นางสาววิมาลัย ประนิสอน โรงเรียนพาณิชยการสยาม
  ปวช.๒
  ๒๕๓๓
  นายสมชาย ทองแดง โรงเรียนเทคนิคจันทบุรี
  ปวช.๑
   
  นางสาวคำพลอย สุเสนา โรงเรียนเทคนิคจันทบุรี
  ปวช.๑
  ๒๕๓๔
  นางสาวกาญจนา สิงห์มณี โรงเรียนศรีนายุสรณ์ (จันทบุรี)
  มัธยมปีที่ ๔
   
  นายคำเบ้า ดีเวียง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจันทบุรี
  ปวช.๑
  ๒๕๓๕
  เด็กชายทองนิน รัตนปัญญา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มะขาม
  มัธยมปีที่ ๓
   
  เด็กหญิงพิเนตร ซื่อลิ้ว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มะขาม
  มัธยมปีที่ ๓
   
  เด็กชายสัญญา จันทร์เหนือ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มะขาม
  มัธยมปีที่ ๓
  ๒๕๓๖
  เด็กชายยม ดำรงเชื้อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อ.ธวัชบุรี
  มัธยมปีที่ ๒
   
  เด็กหญิงคอย พรมเฟื้อย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อ.ธวัชบุรี
  มัธยมปีที่ ๒
  ๒๕๓๗
  เด็กชายสันติชัย ดีเวียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อ.นางรอง
  มัธยมปีที่ ๑
   
  เด็กชายคมสัน พยัคฆ์วงศ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อ.นางรอง
  มัธยมปีที่ ๑
   
  เด็กหญิงวนันยา แก้วศรีหมอก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อ.นางรอง
  มัธยมปีที่ ๑

  แหล่งอ้างอิง : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ (๔๗)
  (ฉช ท๑ ส๖๑๔๒ ๒๕๓๗)