janthaburi
trad

sakraw
shachesao
kanjanaburi
ratchaburi
prachuap
phetchaburi
surin
ubon
amnatcharoen
yaso
mukdahran
nakhonpranom
loei
udon
nongkhai

phitsanulok
uttaradit
nan
chiangrai

chiangmai
maehongson
tak

chumpron
surat
ranong
nakhonsri
songkhla

phatthalung

yala
nara
ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ เนิน ร.ร.ตชด.บำรุงที่ ๑๐๗ บ้านห้วยจะ ด่าน ต.ปึงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่เมื่อ วันที่๖ กุมภาพันธ์๒๕๓๐ได้มีพระราช บัญชา ให้ดำเนินการปลูกฝังการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เด็ก นักเรียนและให้โรงเรียน ปลูกสะ เดา ซึ่งนอกจากจะสามารถนำมา ประกอบเป็นอาหาร อาศัยเป็นร่มเงา แล้วเมล็ดสะเดา ยังใช้ในการ ป้องกันกำจัดแมลงในผักได้ ด้วยซึ่งไม่มีพิษตกค้าง และทำลายสภาพแวดล้อมเหมือน สาร เคมีทั่ว ๆ ไป จากพระราชดำริดังกล่าวโครง การนี้จึงได้ขยายออกไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อื่น ๆด้วย เช่นการส่งเสริมให้มี การปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น

วัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่เเขตชุมชนที่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตั้งอยู่

เป้าหมายโครงการ

ให้มีการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับพื้นที่ ให้ครบทุกพื้นที่

กิจกรรมสำคัญ
๑. รณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า การบำรุงรักษาป่า การปล่อยสัตว์ป่า การเพาะชำกล้าไม้ การปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น
๒. จัดให้มีการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรของโรงเรียน
๓. จัดอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชนในพื้นที่

  
แหล่งอ้างอิง: สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี .(๓)
(ท๑ ส๖๕๒ ๒๕๓๗)