ประวัติโรงเรียน ตชด.สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ ข้อมูลนักเรียน
การดำเนินโครงการ

การดำเนินโครงการ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครูผู้รับผิดชอบ จ.ส.ต.จรัญ รุจิมนัส
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน สำนักงานป่าไม้อำเภอแม่วาง
โครงการป่าชุมชน เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ พื้นที่จำนวน ๕๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่นอกเขตโรงเรียนทางด้านทิศใต้ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ป่าไม้ที่มีอยู่เดิม คือ ป่าเบญจพรรณ และมีการปลูกต้นยูคาลิปตัสเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗

วัตถุประสงค์/
ของการปลูก
ปริมาณ/
จำนวนต้น
ได้รับพันธุ์จาก
ลักษณะพื้นที่
ประโยชน์ที่ได้รับ
ป้องกันการพังทลายของเดิน
๕,๐๐๐
โครงการพัฒนาดอยตุง
ลาดเอียง
ป้องกันการชะล้างของหน้าดิน
เพื่อขยายพันธุ์
๕,๐๐๐
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนวาง
ลาดเอียง
หน้าดิน
เพื่อสาธิต
๘,๐๐๐
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนวาง
ลาดชัน
รักษาความชุามชื้นของดิน

โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เริ่มดำเนินงาน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒

ชนิดของต้นไม้
สมุนไพร
ปริมาณ
/จำนวนต้น
ได้รับพันธุ์ไม้จาก
พันธุ์ไม้ตามธรรมชาติ
หรือปลูกเสริม
ประโยชน์ที่ได้รับ
ขิง ราษฎรบ้านห้วยหอย ปลูกเสริม เครื่องเทศ ขับลม ใช้ถูนวด
ข่า ๑๐ ราษฎรบ้านห้วยหอย ปลูกเสริม เครื่องเทศ ขับลม รักษาโรคผิวหนัง
สาระแหน่ ราษฎรบ้านห้วยหอย ปลูกเสริม เครื่องเทศ ขับลม
ฟ้าทะลายโจร หน่วยจัดการต้นน้ำขุนวาง ตามธรรมชาติ แก้บิด แก้หวัด ปอดอักเสบ
แมงลัก ๑๐ ราษฎรบ้านห้วยหอย ปลูกเสริม ลำต้นแก้ไอ ขับเหงื่อ ขับลม
หนุมานนั่งแท่น หน่วยจัดการต้นน้ำขุนวาง ตามธรรมชาติ ยางทารักษาแผล ห้ามเลือด
กระเพรา ๒๐ ราษฎรบ้านห้วยหอย ปลูกเสริม ใบใช้ขับลม ขับเสมหะ เป็นยาธาตุ
ฝรั่ง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนวาง ปลูกเสริม รับประทานผล แก้ท้องเสีย
มะละกอ ๑๐ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนวาง ปลูกเสริม ใบแก้หอบหืด เหน็บชา
กาแฟ ๒๐ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนวาง ตามธรรมชาติ รับประทาน เป็นยากระตุ้น
มะม่วง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนวาง ปลูกเสริม เปลือกแก้บิด โรคไขข้ออักเสบ
มะเว้งเครือ ราษฎรบ้านห้วยหอย ปลูกเสริม ลดน้ำตาลในเลือด รักษาเบาหวาน
โหรพา ๒๐ ราษฎรบ้านห้วยหอย ปลูกเสริม ขับลม กระตุ้น ชับเสมหะ
ดีปลี ราษฎรบ้านห้วยหอย ปลูกเสริม ขับลม แก้ปวดท้อง เครื่องเทศ

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. (๒๑๑)
(เหนือ. ท๑ ส๖๕๒๖๕ ๒๕๔๔)