โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร
โรงเรียนบ้านโหง่นขาม