โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขุนห้วยแม่สอด (ร.ร.ปจว.)
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่กลองคี
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนห้วยน้ำขุ่น (ร.ร.ปจว.)