โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านห้วยลึก