โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคุรุสภา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ้องตี้ล่าง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ฯ