ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา
ระบบการศึกษา
โครงการฝึกอาชีพจำนวนครูและนักเรียน

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา เดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๖๓ บ้านดอยหลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยราษฎรเผ่าม้ง โดยการนำของแสนเลาเกา แซ่ลี หัวหน้าบ้านร่วมกับชุดดารารัศมี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๕ปลูกอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ขนาด ๔x ๘ เมตร ได้ติดต่อขอตำรวจตระเวนชายแดนจากกองร้อย ๕๐๔ บ้านโจ้โก้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปทำการสอนโดยมี ส.ต.ต. เสาร์ และพลฯ ทอง (ไม่ทราบนามสกุล ) ทำการสอนครั้งแรกมีนักเรียน ๔๓คน ชาย ๓๘ คน หญิงคน ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๔ มีราษฎรอพยพมาอยู่อาศัยในพื้นที่ปัจจุบัน ประกอบกับทางราชการมีนโยบายอพยพลงมาอยู่ทางพื้นราบ เพื่อง่ายต่อการปกครอง จึงได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง ต่อมามีนักเรียนมาเรียนเพิ่มขึ้นจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๗ ทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้เริ่มปรึกษากับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ตกลงสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น โดยได้รับเงินจากผู้บริจาคสมทบทุน ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และของ นายเสียง นุตตาลัย จำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และสร้างอาคารเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๗ เป็นอาคารเรียนแบบ ๑๐๒/๒๕๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ ๖๓ มาเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา
ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ทางบริษัทดีไซด์ ๑๐๓ ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากร จังหวัดเชียงราย ได้จัดสร้างศูนย์ฯ นี้ให้กับทางกรมตำรวจ

ข้อมูลและสภาพทั่วไป
บ้านกิ่วกาญจน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พิกัด พีซี ๓๓๕๔๙๓ มีราษฎรอาศัยอยู่รวม ๘๘๖ เป็นชาย ๔๕๙ คน หญิง ๔๓๗ มีครัวเรือน ๑๖๖ ครัวเรือน พื้นที่หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีเนื้อที่ประมาณ ๗๕๐ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียงดังนี้

 • ทิศเหนือ
 • ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติ
 • ทิศใต้
 • ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติ
 • ทิศตะวันออก
 • ติดต่อกับบ้านเมืองกาญจน์ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร
 • ทิศตะวันตก
 • ติดต่อกับบ้านแม่ไร่ ระยะทาง ๖ กิโลเมตร

  เป็นประปาภูเขา หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ มีวัดและโบสถ์ ระยะทางจากหมู่บ้านถึงอำเภอ เป็นทางราดยาง ๑๘ กิโลเมตร

  สภาพทางเศรษฐกิจ
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์ การทำไร่ ส่วนใหญ่ ปลูกข้าวโพด

  ความรู้การศึกษา
  ในปีที่ผ่านมีผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)

  ระบบการศึกษา
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในสังกัดของกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ จังหวัดพะเยา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
  เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยได้รับเด็กจากหมู่บ้านกิ่วกาญจน์ ดำเนินการสอนเป็น ๒ ภาคเรียนดังนี้
 • ภาคเรียนที่ ๑ เปิด ๑๒ พฤษภาคม ถึง ๘ ตุลาคม
 • ภาคเรียนที่ ๒ เปิด ๑ พฤศจิกายน ถึง ๒๔ มีนาคม

 • อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
  ทางโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งได้รับความสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆดังนี้
  สิ่งก่อสร้าง
  ผู้ให้การสนับสนุน
  ๑) อาคารเรียน ๑ นายเสียงทอง บุตาลัย, นายธนรรถ ตัถยายุทธ
  ๒.โรงอาหาร ชมรมนักศึกษาสถาปัตย์ฯ จุฬาลงกรณ์
  ๓.ห้องส้วม ๑ บริษัทดีไซน์ ๑๐๓ กรุงเทพฯ
  ๔.ห้องส้วม ๒ หลวงพ่อเจริญ จันทสีโล คณะครูและชาวบ้าน

  จำนวนครูและนักเรียน
  เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน ๔๓ คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๒ นาย ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น๑๖๘ คน เป็นชาย ๘๘ คน หญิง ๘๐คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๖นาย

  ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิ
  ยศ - ชื่อ - นามสกุล
  คุณวุฒิ
  หน้าที่
  ๑. ด.ต. ปรีชา วงศ์จักร
  ม.๖
  ครูใหญ่, ประจำชั้นปะถมศึกษาปีที่ ๒
  ๒.ด.ต. ชาญ ประพันธ์กุล
  พ.ม.
  ครูประจำชั้นปะถมศึกษาปีที่ ๑
  ๓. จ.ส.ต.จีรพงศ์ ธรรมวงศ์
  ม.ศ.๓
  ครูประจำชั้นปะถมศึกษาปีที่ ๔
  ๔. ส.ต.ท.ทองสุข วงค์ขัติ
  น.บ.
  ครูประจำชั้นปะถมศึกษาปีที่ ๖
  ๕ . ส.ต.ท.สนั่น กันทะจักร์
  ปวช.
  ครูประจำชั้นปะถมศึกษาปีที่ ๕
  ๖ .ส.ต.ท.สมคิด ขันใจ
  ม. ๖
  ครูประจำชั้นปะถมศึกษาปีที่ ๓

  ตารางแสดงจำนวนนักเรียน
  ชั้น
  ชาย
  หญิง
  รวม
  เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
  ๓๑
  ๓๒
  ๖๓
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  ๑๘
  ๑๖
  ๓๔
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
  ๑๑
  ๑๗
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
  ๑๖
  ๑๒
  ๒๘
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
  ๑๒
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  รวม
  ๘๘
  ๘๐
  ๑๖๘

  โครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดำเนินการอยู่
  เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ขึ้นในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ( ๒๕๓๕–๒๕๓๙)ดังต่อไปนี้

  โครงการฝึกอาชีพ
  หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการโครงการ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย, วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

  เรื่อง
  ผู้เข้ารับการอบรม
  นำไปประกอบอาชีพ
  นักเรียน
  ศิษย์เก่า
  ตชด.
  ประชาชน
  ศิษย์เก่า
  ประชาชน
  ช่างเดินสายไฟฟ้า
  -
  ช่างเชื่อมไฟฟ้า
  -
  -
  -
  การถนอมอาหาร
  ๗๖
  -
  -
  -
  -
  ช่างไม้
  -
  -
  -
  ช่างเครื่องยนต์
  -
  -
  -
  -
  ประดิษฐ์ดอกไม้
  ๑๒
  -
  -
  -
  -

  แหล่งอ้างอิง : สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
  สยามบรมราชกุมารี. (๓๙)
  (เหนือ ท๑ ส๖๕๒๖ ๒๕๓๘)